అచ్చంగా తెలుగు: వి.ఎన్.మంజుల
Showing posts with label వి.ఎన్.మంజుల. Show all posts
Showing posts with label వి.ఎన్.మంజుల. Show all posts

నీటి బిందువులు

11:22 PM 0
నీటిబిందువులు  వి.ఎన్.మంజుల ఒక్కో నీటి చుక్కనీ దారపుపోగుతో  ధారగ చేసి,  మాలగ మార్చి,  ధరణి అందెల మువ్వలుగ  పేర్చిన నీటిబిందువులు, నేలను ముద్...
Read More

ఆ నలుగురు...

12:39 PM 0
ఆ నలుగురు  వి.యన్.మంజుల. వృత్తి ధర్మానికి పూనుకుని, కొట్టుమిట్టాడే ప్రాణానికి.. ఊపిరి ఊదే ఊతమై, పాకే విషానికి...
Read More

Pages