అచ్చంగా తెలుగు: రెడ్లం రాజగోపాలరావు
Showing posts with label రెడ్లం రాజగోపాలరావు. Show all posts
Showing posts with label రెడ్లం రాజగోపాలరావు. Show all posts

గురుదక్షిణ - గేయం

7:59 AM 0
గురుదక్షిణ - గేయం  అటతాళం రెడ్లం రాజగోపాలరావు,  పలమనేరు 09482013801 పల్లవి: సాయిరాముని భజనజేయండి జనులారమీరు సేవజేసి శాంత...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత -15

1:00 PM 0
శ్రీ మద్భగవద్గీత -15 ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమయోగము రెడ్లం రాజగోపాల రావు యుఞ్ఙన్నేవంసదాత్మానంయోగీవిగతకల్మషః సుఖేనబ్రహ్మసంస...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత - 14

10:37 PM 0
  శ్రీ మద్భగవద్గీత -14 ఆరవ అధ్యాయము రెడ్లం రాజగోపాలరావు  ఆత్మసంయమయోగము ధ్యాన యోగము యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్యకర...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత -11

11:40 PM 0
శ్రీమద్భగవద్గీత -11 ఐదవ అధ్యాయము  కర్మసన్యాసయోగము రెడ్లం రాజగోపాల రావు శ్రీ భగవానువాచ యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మాజ...
Read More

శ్రీ మద్భగవద్గీత -9

3:50 PM 0
శ్రీ మద్భగవద్గీత - 9 నాల్గవ అధ్యాయము జ్ఞానయోగము రెడ్లం రాజగోపాలరావు అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తధాపరే ప్రాణా పాన గతీ రుద్ధ్వా...
Read More

Pages