అచ్చంగా తెలుగు: రామమోహనీయం
Showing posts with label రామమోహనీయం. Show all posts
Showing posts with label రామమోహనీయం. Show all posts

వందే వందే గజాననా

6:27 PM 0
వందే వందే గజాననా - చెరుకు రామమోహనరావు  వందే వందే గజాననా గౌరీ ప్రియసుత గజాననా హారతిగొని మాకలుషమెల్లను                        ...
Read More

త్రైలింగ స్వామి

6:27 PM 0
త్రైలింగ స్వామి చెరుకు రామమోహనరావు మనకు ప్రేమానంద తెలుసు, నిత్యానంద తెలుసు, బాలసాయి తెలుసు, అసారాం తెలుసు,పీర్ బాబా తెలుసు కానీ నిజ...
Read More

ధౌమ్య హితోక్తులు- 3

4:48 PM 0
ధౌమ్య హితోక్తులు- 3  - చెరుకు రామమోహనరావు ఇక ధౌమ్యుని హితోక్తులకొస్తాము. ద్రౌపది తో సహా పాండవులు తాము ఏ ఏ వేష ధారణలు చేయవలేని నిశ...
Read More

గీత - అధీత - 5

4:05 PM 0
గీత - అధీత - 5 చెరుకు రామమోహనరావు సమస్య మనది -- సలహా గీతది -- 9 సమస్య  : మానవునికి చావు పుట్టుకలున్నాయికదా ! మరి మానవుని ఆశ్రయి...
Read More

అజరామర సూక్తి- 3

4:05 PM 0
అజరామర సూక్తి- 3  - చెరుకు రామమోహనరావు  సుశ్రాంతో పి వహెద్భారంశీతొష్ణం న చ పశ్యతి సంతుష్టష్చరతే నిత్యం త్రీణి శిక్షస్చ గార్దభాత్ - ...
Read More

గీత - అధీత- 4

2:27 PM 0
గీత - అధీత- 4 - చెరుకు రామమోహనరావు       సమస్య మనది -- సలహా గీతది -- 9 సమస్య  : మానవునికి చావు పుట్టుకలున్నాయికదా ! మరి మానవుని ఆశ...
Read More

అజరామర సూక్తి -- 2

2:20 PM 0
అజరామర సూక్తి -- 2 - చెరుకు రామమోహనరావు అజరామర సూక్తి -- 3 रोहते सायकैर्विद्धं वनं परशुना हतम् वाचा दुरुक्तं भीभत्सं न सम्रो...
Read More

ధౌమ్య హితోక్తులు- 2

2:19 PM 0
ధౌమ్య హితోక్తులు- 2  - చెరుకు రామమోహనరావు ధౌమ్యుడు గురువయిన తరువాత వివిధ తీర్థాలను గూర్చి వివిధ స్థలాలను గూర్చి విపులముగా చెబుతాడు...
Read More

గీత - అధీత 3

9:44 PM 0
గీత - అధీత- 3 - చెరుకు రామమోహనరావు   సమస్య మనది -- సలహా గీతది -- 7  సమస్య : ఈ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలకు గురికానివారేవరైనా ఉంటారా? వ...
Read More

ధౌమ్య హితోక్తులు

9:39 PM 0
ధౌమ్య హితోక్తులు - చెరుకు రామమోహనరావు  నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ 'జయము...
Read More

అజరామర సూక్తి

9:37 PM 0
అజరామర సూక్తి -- 1   - చెరుకు రామమోహనరావు  देहे पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपातवत् नरः पातितकायोऽपि यशःकायेन जीवति - सुभाषितरत्...
Read More

గీత - అధీత - 2

6:42 PM 0
గీత - అధీత - 2 - చెరుకు రామమోహనరావు  సమస్య మనది - సలహా గీతది --3 సమస్య :జరిగే ప్రతి సంఘటనకు, అది మంచి గానీ చెడు గానీ, నాలో ఒక ప్...
Read More

భగవద్గీతా ప్రవేశము

11:07 AM 0
భగవద్గీతా ప్రవేశము - చెరుకు రామమోహనరావు  ఎందఱో మహనీయులు, మహానుభావులు,మహాగురువులు భాష్యము వ్రాసిన భగవద్గీత తిరిగీ నేను విమర్శనాత్మ...
Read More

Pages