వందే వందే గజాననా - అచ్చంగా తెలుగు

వందే వందే గజాననా

Share This

వందే వందే గజాననా

- చెరుకు రామమోహనరావు 


వందే వందే గజాననా

గౌరీ ప్రియసుత గజాననా

హారతిగొని మాకలుషమెల్లను

                                       హరియించుమయా హరుతనయా       || వందే వందే గజాననా ||

 

సకల కార్యముల కాద్యుడవీవే

సర్వ శుభములను కూర్తువు నీవే

నీదు పాదములు మదిలో నిలిపి

                                                                   నిన్నే నిన్నే వినుతిన్తుమయా             || వందే వందే గజాననా ||                                      

మాతా పితరుల పాద సేవలో

మహిమమను నాదే చూపిటివి

జగతినేల్ల కాదు శీఘ్రగమనమున

                                                చుట్టి కొమరుని ఓడగొట్టితివి                || వందే వందే గజాననా ||

 

కార్య నిరతి కర్తవ్య దీక్షలో

కలకాలము మము నిలుపుమయా

గరికే పోచల గంపెడు ఆకుల

                                             పూజలందుకొని భువిని బ్రోవుమా        || వందే వందే గజాననా ||

 

ఆగ్రహ నిగ్రహ శక్తి యుతుడవు

అనుగ్రహించుము మాపైన

కరములు కలిపి వేడుకొందుము

                                             కనికరించుమా కరుణాహృదయా           || వందే వందే గజాననా ||

No comments:

Post a Comment

Pages