అచ్చంగా తెలుగు: యలమర్తి అనురాధ
Showing posts with label యలమర్తి అనురాధ. Show all posts
Showing posts with label యలమర్తి అనురాధ. Show all posts

నాకు నచ్చిన నా కథ - గాంధీ కోరిన రాజ్యమా ఇది?

8:59 PM 0
నాకు నచ్చిన నా  కథ -  గాంధీ కోరిన రాజ్యమా ఇది? యలమర్తి అనురాధ  “పదిహేడవ  నెంబర్ ప్లాట్ ఫారం పై ‘కడప’ వెళ్ళే బస్సు బయలుదేరుటకు సిద్ధంగా ఉన్న...
Read More

గుణపాఠం

8:50 AM 0
గుణపాఠం యలమర్తి అనురాధ అనగనగా ఒక పెద్ద అడవి. ఆ అడవిలో పెద్ద చెట్టు. గుబురుగా ఆకులుండి వత్తుగా ఉండటంతో కాకి అక్కడ తనకో గూడు ...
Read More

గుప్పెడు స్నేహం

8:01 AM 0
గుప్పెడు స్నేహం యలమర్తి అనూరాధ లాన్ లో  కూర్చున్న 'స్నేహ' తెల్లని కాటన్ చీరలో పచ్చని చెట్టుకు పూసిన తెల్ల గులాబీలా ...
Read More

Pages