అచ్చంగా తెలుగు: పోడూరి శ్రీనివాసరావు
Showing posts with label పోడూరి శ్రీనివాసరావు. Show all posts
Showing posts with label పోడూరి శ్రీనివాసరావు. Show all posts

సరిహద్దుల్లో సూర్యుడు

6:01 PM 0
సరిహద్దుల్లో సూర్యుడు -డా॥ పోడూరి శ్రీనివాసరావు 9849422239. సూర్యోదయమెంత అందంగా ఉంటుందో  సూర్యోదయత్పూర్వమే దాన్ని దర్శించినవారికి,  ఆ ఉదయభాన...
Read More

Pages