అచ్చంగా తెలుగు: దొండపాటి కృష్ణ
Showing posts with label దొండపాటి కృష్ణ. Show all posts
Showing posts with label దొండపాటి కృష్ణ. Show all posts

ప్రాంచన

7:30 AM 1
  ప్రాంచన దొండపాటి కృష్ణ మౌనం.. మౌనం.. మౌనం..అంతా మౌనం. గాలి శబ్ధమే వినిపించేంత మౌనం. తుఫాన్ వచ్చేముందు సముద్రం వహించే మౌనం. ప్రళ...
Read More

వ్యాపకం

6:53 PM 1
వ్యాపకం దొండపాటి కృష్ణ  “సుధా..! సుధా..! ఎంతసేపు.? టైమవుతుంది. త్వరగా రా!” అంటూ బయట కారులో కూర్చొని గంభీరంగా పిలుస్తున్నాడు. “వస...
Read More

పొదరిల్లు

7:22 PM 0
పొదరిల్లు దొండపాటి కృష్ణ  "ఒక అద్భుతాన్ని పోగొట్టుకుంటానని అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంటే నేనేం అంటాను. నీకు నచ్చిందే చెయ్యి. నువ్...
Read More

సుదూర బంధం

11:10 PM 0
సుదూర బంధం  దొండపాటి కృష్ణ  చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికోచ్చానన్న మానసిక ఆనందం ఉన్నా, శారీరిక అలసట అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించేసరికి విశ్రా...
Read More

తరాల అంతరం

4:12 PM 0
తరాల అంతరం దొండపాటి కృష్ణ  “ఏంటి రాజు ఇలా చేశావ్? అసలు నీకీ ఉద్దేశ్యం ఉందని నేననుకోలేదు. మంచి స్నేహితుడిలా ఉంటున్నావనుకున్నాను...
Read More

Pages