అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts

పేగు బంధం

10:05 PM 0
పేగు బంధం టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  "అత్తయ్యా! కాఫీ తీసుకోండి" ఈ పిల్ల అన్ని విషయాలలో నామాట తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తుంద...
Read More

పుష్యమిత్ర - 41

6:48 AM 0
పుష్యమిత్ర - 41(చివరి భాగం) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడు తన కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల...
Read More

పుష్యమిత్ర - 40

7:47 PM 0
పుష్యమిత్ర - 40 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడు తన కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల బంగారాన్ని భూగర...
Read More

పుష్యమిత్ర - 39

7:05 PM 0
పుష్యమిత్ర - 39 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడు తన కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల బంగారాన్ని భూగర...
Read More

పుష్యమిత్ర - 38

6:33 AM 0
పుష్యమిత్ర - 38 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడు తన కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల బంగారాన్ని భూగర్భం...
Read More

పుష్యమిత్ర - 36

2:01 PM 0
పుష్యమిత్ర - 36 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: పుష్యమిత్రుడి కాలంలో దండయాత్రలకు భయపడి కొన్ని వేల మణుగుల బంగారాన్ని భూగర్భం...
Read More

పుష్యమిత్ర - 35

6:00 PM 0
పుష్యమిత్ర - 35 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ నిర్మాణ సమయంలో  హిమ...
Read More

పుష్యమిత్ర - 34

10:59 PM 0
పుష్యమిత్ర - 34 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య జరిగిన కధ: "ఇండియన్ గ్లోబల్ ఐ" అనే అతిశక్తివంతమైన రాడార్ నిర్మాణ సమయంలో  హిమ...
Read More

Pages