అచ్చంగా తెలుగు: మా జొన్నవాడ కథలు
Showing posts with label మా జొన్నవాడ కథలు. Show all posts
Showing posts with label మా జొన్నవాడ కథలు. Show all posts

రాధాగోపాలం

10:47 PM 0
రాధాగోపాలం (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం 6 గంటలు కావస్తోంది. “రేయి వీగినది వేళాయె పూజలకు.. మేలుకో కామాక్షి మ...
Read More

ఆచారి. ఆర్.ఎం.పి.

7:55 AM 0
  ఆచారి. ఆర్.ఎం.పి.,  (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఆరోజు ఆదివారం. ఉదయం ఎనిమిది గంటలయింది. దేవళానికి వెళ్ళి అమ్మణ్...
Read More

గవ్వల గవర్రాజు

10:02 AM 0
గవ్వల  గవర్రాజు మా జొన్నవాడ కథలు - 9 -టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  9490400858 జొన్నవాడ బస్టాండ్ ఆనుకుని ఉన్న మొండిగోడల చిన్న రేకులిల్లు. బయట ఒక పలక...
Read More

Pages