అచ్చంగా తెలుగు: జీడిగుంట నరసింహమూర్తి
Showing posts with label జీడిగుంట నరసింహమూర్తి. Show all posts
Showing posts with label జీడిగుంట నరసింహమూర్తి. Show all posts

శంకరం పెళ్ళి

6:58 PM 0
శంకరం పెళ్లి (కథ )     జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి  శంకరానికి వారం రోజుల్లో పెళ్లవు తుందనగా గోదావరికివరదలోచ్చాయి. గోదావరికి గండి పడి న...
Read More

Pages