హరిదాసులే మాకు నడ్డమై కాతురుగాక - అచ్చంగా తెలుగు

హరిదాసులే మాకు నడ్డమై కాతురుగాక

Share This

హరిదాసులే మాకు నడ్డమై కాతురుగాక 

(అన్నమయ్య కీర్తనకు వివరణ)

డా.తాడేపల్లి పతంజలి  

రేకు: 0337-06 సం: 04-219
పల్లవి: హరిదాసులే మాకు నడ్డమై కాతురుగాక

శరణంటి వారికి నే సకలోపాయములు


చ.1: పెరుగబెరుగగానే పెద్దలాయ నింద్రియాలు

యిరవైనమాబుద్ధు లిందుగొల్పీనా

తిరిగితిరిగి మాకు ద్రిష్టమాయ జన్మములు

దురితాలుబుణ్యాలు దోసేమా యికను


చ.2: కూడగూడ నానాటగొనకెక్కె గోరికలు

వీడనిబంధములన్నీ విడిచీనా

పాడితో నీడా నాడబ్రాణములుదీపులాయ

యేడనున్ననేము నేమే యెరిగేమా యికను


చ.3: చింతించ జింతించ జేతికి వచ్చె మనసు

అంతలో శ్రీవేంకటేశుడంది కాచెను

దొంతులై తిరుమంత్రము తోడనే నాలుక నంటె

మంతనాన గురుసేవ మరచేమా యికను


భావం:

పల్లవి:

హరిదాసులే(నృత్య గాన సహితముగా హరికి సంబంధించిన పురాణాది కథలను చెప్పువారు , హరిసేవ చేయువారు) హరికి - మాకు నడుమనుండి రక్షించెదరుగాక !

సకలోపాయములతో వారిని నేను శరణము కోరుతున్నాను.


చ.1:

నేను పెరుగుతుంటే  ఇంద్రియాలకు  సంబంధించిన కోర్కెలు కూడా పెద్దవయ్యాయి.

 స్థిరంగా  మా బుద్ధులను ఇవి ఇముడ్చుకొంటాయా? (ఇముడ్చుకోవని భావం)

తిరిగితిరిగి మాకు జన్మములు  దృష్టాంతములయ్యాయి.(పాపపుణ్యాల  నిదర్శనాలుగా జన్మలు నిలిచాయని భావం)

ఇక పాపాలు, పుణ్యాలు - వీటిని మేము తోయగలమా? ( అవిలేని మోక్షము పొందగలమా అని ప్రశ్న)


చ.2:

కలిసి కలిసి ప్రతిరోజు కోరికలు శిఖరానికి చేరాయి.

ఇక వీడని బంధములన్నీ విడిచిపెడతాయా? ( విడువవని భావం)

ఇక్కడా , అక్కడా (అన్నిచోట్ల)ప్రాణములు చాలా ఇష్టములవుతున్నాయి.

ఎక్కడున్నా మేము మేమే. ఇది మాకు తెలుస్తుందా?  

(కోరికల బానిసలుగా ఎక్కడైనా మేము, మేముగా ఏ మాత్రం మారకుండా  ఉన్నాము. హరి చింతన మేము చేయలేకపోతున్నాం. ఇది తెలిసినా ఆచరించలేకపోతున్నామని ఆవేదన)


చ.3:

హరిని చింతించగా చింతించగా మనస్సు స్వాధీనమయింది. 

అంతలో శ్రీవేంకటేశుడు శరణుకోరిన ఈ జీవుడిని అందుకొని రక్షించాడు.

ఒకదాని మీద ఒకటిగా ఉండే అదృష్టంలా  తిరుమంత్రము(ఓం నమో నారాయణాయ) నా  నాలుకపై చేరింది.

ఏకాంతంలో రహస్యంగా గురుసేవ ఇక మరుస్తామా? ( మరువమని భావం)


ధన్యవాదములు.

No comments:

Post a Comment

Pages