పద ప్రహేళిక - 18 - అచ్చంగా తెలుగు

                                                   పద ప్రహేళిక - 18 

                                                                           దినవహి సత్యవతి
గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన  ముగ్గురు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 

పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఆధారాలు

అడ్డం:

1.     కుక్కను కట్టే కొయ్య (4)

3.పెద్ద నల్ల చీమ (5)

6. ముద్ద (2)

7. మూర్ఖత్వము (5)

8. సమ్మెట (4)

9. మేడ (4)

11. మోసపు మాట (5)

14. పాల కుండ (2)

15. జల్లెడలు (5)

16. చల్లారు (4)

 

నిలువు :

1.     కన్నె లేడి (5)

2.     దంతి చెట్టు (5)

3.     పొట్టేలు (4)

4.     మర్మమెరిగిన దొంగా?(4)

 5.  మేఘము (4)

9. ఆముదపు చెట్టు (5)

10. వరహాలు (5)

11. కృషి (4)

12. తిరగబడిన ఎద్దుకి దాణా పెట్టేదెలా (4)

13. సారాయి పోసే తితులు (4)

 

గత ప్రహేళిక సమాధానాలు 


 

1

2

మా

 

రు

 

3

 

క్వ

4

కృ

 

త్తు

 

5

 

 

 

6

 

రి

 

 

త్సం

 

7

స్త

8

త్వ

 

క్కు

 

9

వి

 

 

 

ము

 

10

దూ

 

 

రి

 

11

 

12

 

లం

 

13

 

 

14

15

నా

 

రి

16

లు

 

 

17

నా

 

రా

18

 

ము

 

 

 

 

క్కు

 

 

 

 

 

 

19

 

రు

 

గు

 

20

21

రి

 

22

 

23

24

వా

 

లు

 

25

బి

 

26

పు

 

స్తీ

 

27

రి

 

క్ష

 

యి

 

 

28

కా

 

యు

 

వు

 

29

ముం

 

 

స్సు

 

30

 

ల్ల

 

రి

 

 

లు

 

31

జం

 

 


No comments:

Post a Comment

Pages