అమృత భాండం - అచ్చంగా తెలుగు
 అమృత భాండం
 ఆదూరి.హైమవతిపూలవాసనకు హృదయం పరిమళిస్తే!,
     -పసిబిడ్డల నవ్వుకు మనసు నర్తిస్తే!,   
                 ‘అంబా !’ అరుపుకు మది మురిస్తే!,
                       కోయిలగానాలకి హృది కుసుమిస్తే!, 
                             నదుల జలజలలకు ఒడలు పురివిప్పితే !,
                                             నీది ప్రేమించేహృదయమే!! –
      
పిడికెడు మెతుకుల్లేక 
          పక్కవాడిడొక్కమాడుతుంటే ,
                     కప్పుకోను గుడ్డలేక గుడిసేలోవాడు ఒణుకుతుంటే,
                                 ఆకలికి ఆగలేక అడుక్కునే పిల్లలు అరుస్తుంటే,
                                        ముసలాళ్ళు దిక్కులేక దిగులుతో మూల్గుతుంటే,  
                                              పలక పట్టేవయసువాడు తట్టతో మట్టి మోస్తుంటే ,
                                                    చూసిన నీమనస్సు స్పందిస్తే 
                                                            నీది ప్రేమ హృదయమే!!!-

మమతమనే నవనీతంతో మనస్సంతా నిడిపోవాలి, 
            నీకున్నది లేనివానికి కొంతైనా పంచ గలగాలి!
                     నీ సంపదనలో పదో వంతైనా ధర్మచేయగలగాలి,
                           నీస్వార్జితం ధర్మబధ్ధమైందై ఉండాలి  .
                              నీ మనస్సు ‘అందా’ నికి స్పందించినట్లే – 
                                      -తోటిమానవుని ‘కష్టా’నికీ  స్పందించాలి. 
                                               అపుడే నీది ‘ప్రేమ’హృదయం!
                                                      అపుడే నీవు ‘ ప్రకృతిప్రేమికుడివీ’ - 
                                                              మానవత్వమున్న మనిషివీ!-
                                                                      నీమాతృభూమి ఆరాధకుడివీనీ. 

  ఫ్రేమ’ ప్రేమిస్తేనే’  తెలుస్తుంది,-- 
         ప్రేమ’ మానవసేవ’ తోనే ప్రకటిత మవుతుంది.
             ప్రేమంటే కామమూ కాదు, మోహమూ కాదు,- 
                  తోటివారిని తనవారనుకోడమే ప్రేమతత్వం
                        మనస్సున్న  ‘మానవత్వం’!—
                             మమత వర్షించే’ అమృత భాండం’ !!
                            *****    

No comments:

Post a Comment

Pages