హృదయాలోచనలు - అచ్చంగా తెలుగు

హృదయాలోచనలు

Share This
హృదయాలోచనలు
అఖిలాశ

ఆకాశంలో నక్షత్రాలు విసిరేసినట్లు
నా హృదయంలో ఆలోచనలు
చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి..!!

ఆ ఆలోచనలను అక్షరాలుగా మారి
మొలకలై మెరవాలని తహతహలాడుతుంటే..!!

ఆ ఆలోచనల అంతరంగం ఎరిగిన నేను
కాగితంపై కవన సేధ్యం చేసి
కవితల విత్తులను నాటను..!!

నేడు అవి మొలకలే
కాని.....................
రేపటికి మహావృక్షలౌతాయి కదా ఓ అఖిలాశ..!!

No comments:

Post a Comment

Pages