అచ్చంగా తెలుగు

గోదారమ్మ ఒడి

9:02 PM 0
  గోదారమ్మ ఒడి భావరాజు పద్మిని "గోపా... అరేయ్ గోపా... గోపాగారండోయ్, ఏడుండారూ? ఓపాలి పలకండా!" రాగానే కొడుకును వెతుక్కుంటూ పిలిచాడు ...
Read More

శుక్ర గ్రహ ఫలితాలు

8:09 PM 0
శుక్ర గ్రహ ఫలితాలు PSV రవి కుమార్  ఈ పాఠం లో శుక్రగ్రహ కారకత్వాలు, శుక్రుడు ఇచ్చే ఫలితాలు తెలుసుకుందాం.  శుక్రుడు వ్రుషభ, తులా రాశులకు ఆధిపత...
Read More

Pages