అచ్చంగా తెలుగు: july2020
Showing posts with label july2020. Show all posts
Showing posts with label july2020. Show all posts

ఆశ చావకపాయె..!

5:09 PM 0
'ఆశ చావకపాయె..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. గల్లీలలో పోరగాళ్ళ ఆటలు బందాయె.. అమ్మలక్కలు ఒక్కదిక్కు చేరి ముచ్చట...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 77

11:11 AM 0
శ్రీథర మాధురి -77 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) చాలా ఏళ్ళ క్రితం, టిబెట్ లో ఒక గొప్ప యోగిని కలిసే అవకాశం నాకు ...
Read More

మానసవీణ -11

10:44 AM 0
                                          మానసవీణ -11 నాగజ్యోతి సుసర్ల     (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అన...
Read More

Pages