అచ్చంగా తెలుగు: సాలూరి సంతోషి
Showing posts with label సాలూరి సంతోషి. Show all posts
Showing posts with label సాలూరి సంతోషి. Show all posts

మానసవీణ-30

10:20 AM 0
  మానసవీణ-30   సాలూరు సంతోషి (విజయనగరం) దేహామనే పరికరం ప్రకృతి తయారు చేసిన అద్భుతం ఆత్మకు రూపం తొడిగి ప్రాణాన్ని ప్రయోగశాలగా చేసి మానవుడికి ...
Read More

Pages