అచ్చంగా తెలుగు: వడలి అనసూయ
Showing posts with label వడలి అనసూయ. Show all posts
Showing posts with label వడలి అనసూయ. Show all posts

తరాలు అంతరాలు

6:46 AM 0
తరాల అంతరాలు  వడలి అనసూయ చేతి కర్రతో చిన్న గా అడుగులు వేసుకుంటూ ఇరు పక్కలా ఉన్న పచ్చటి పొలాలను చూసుకుంటూ తృప్తిగా చల్లని గాలి పీలుస్తూ  హాయి...
Read More

Pages