అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 9

8:40 AM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు - 9 PSV రవి కుమార్    పాఠం -  9 ద్వితీయాధిపతి ద్వారా ధనమును, కుటుంబమును, వాక్కు గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఏ గ్రహానికి ద్వితీయా...
Read More

ఋష్యశృంగ మహర్షి

9:43 PM 0
 ఋష్యశృంగ మహర్షి అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   రామాయణము లోని బాల కాండములో ఋష్యశృంగ మహర్షి గురించి దశరథుని మంత్రి అయిన సుమంతుడు ఈ వృత్తాంతాన్ని...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 8

8:44 AM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -  8 PSV రవికుమార్ ఒక్కోక్క లగ్నం లో జన్మించిన వారికి ఆ లగ్నాధిపతి ని బట్టి , ఆ వ్యక్తి స్వభావాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. లగ్నము...
Read More

Pages