అచ్చంగా తెలుగు: పెయ్యేటి రంగారావు
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts

నారాయణా! వాసుదేవా!

7:03 PM 0
నారాయణా!  వాసుదేవా! పెయ్యేటి రంగారావు నారాయణా!  వాసుదేవా! రఘుకులతిలకా!  రామచంద్రా!  || నారాయణా|| ఊహాలలోనే వున్నావంటే, నీ ఉ...
Read More

బాలలకు జేజేలు !

4:30 PM 0
బాలలకు జేజేలు ! బాలలూ!  మీ అందరికీ అచ్చంగాతెలుగు జేజేలు పలుకుతోంది. ఎందుకో తెలుసా?  ఇవాళ మీరు బాలలు.  కాని రేపు మీరంత...
Read More

అన్నపూర్ణ

9:14 PM 0
అన్నపూర్ణ శ్రీ పెయ్యేటి రంగారావు           ' ఏమండీ, నాకు నరసాపురం వెళ్ళాలనుందండీ.  అక్కడ మన యింట్లోనే................' అన్నప...
Read More

తల్లిప్రకృతి

5:02 PM 0
తల్లిప్రకృతి పెయ్యేటి రంగారావు                 ' స్వరయుక్తంగా చదవకపోతే సంధ్యా వందనం చేసిన ఫలితం లభించదు కాళీ !'     ...
Read More

Pages