అచ్చంగా తెలుగు: తాటిశెట్టి రాజు
Showing posts with label తాటిశెట్టి రాజు. Show all posts
Showing posts with label తాటిశెట్టి రాజు. Show all posts

క్షణికం

12:54 PM 0
క్షణికం  తాటిశెట్టి రాజు    మోహమే కాదు, దాని వెనక ... జీవితమూ క్షణికమే., "క్షణికం" అని పలికే లోగా విడాకులిచ్చి పోతుంది నీ తొలి ప్ర...
Read More

Pages