అచ్చంగా తెలుగు: కరవడి సరస్వతి
Showing posts with label కరవడి సరస్వతి. Show all posts
Showing posts with label కరవడి సరస్వతి. Show all posts

నేటి దీవెన

10:59 AM 0
  నేటి దీవెన కరవడి సరస్వతి     “హాయ్ అత్తయ్యా, ఎలా ఉన్నారు?” సుచిత్ర గొంతు ఫోన్ లోంచి చెవుల్లో అమృతం పోసినట్లు వినిపించింది. మ...
Read More

Pages