కైకొన్నకొలది కర్మము - అచ్చంగా తెలుగు

కైకొన్నకొలది కర్మము

Share This

కైకొన్నకొలది కర్మము

(అన్నమయ్య కీర్తనకు వివరణ)

డా.తాడేపల్లి పతంజలి 


రేకు: 0338-01  సం: 04-220


పల్లవి:

కైకొన్నకొలది కర్మము

వాకుచ్చి తనతోనే వగవగనేలా


చ.1:

తలచినకొలదేదైవము తన-

కలపుకోలుకొలదే కడనరులు

బలువుకొలదియే పంతము

తొలగక యితరుల దూరగనేలా


చ.2: 

మచ్చిక నొడివినంతే మంత్రము

అచ్చపుభక్తి కొలదే యాచార్యుడు

నిచ్చలు గోరినయంతే నిజమైనలోకము

పచ్చివెచ్చిచదువుల భ్రమయగనేలా


చ.3:

నెమ్మది జాతెంతే నియమము

సమ్మతించినంతే సంతోసము

యిమ్ముల శ్రీవేంకటేశుడిచ్చినంతే యిహపర-

మెమ్మెల కిది మరచి యేమరగనేలో


భావం

పల్లవి:

ఎంతగా సమ్మతింపచేస్తామో అంతగా  కర్మము యొక్క  ఆచరణ ఉంటుంది..

ఇది చెప్పిన తరువాత కూడా తనతో (కర్మతో) విచారించుట ఎందుకు? (కర్మాచరణకు సమ్మతి చాలా ప్రధానమని భావం)


చ.1:

తలచినకొద్దీ దైవానుగ్రహము లభిస్తుంది.

మైత్రి, ఐకమత్యం ఉన్న కొద్దీ  తనకు  దగ్గరగా మానవులుంటారు.

బలం కొద్దీ పంతము నెరవేరుతుంది.

ఈ విషయాలనుంచి తొలగక ఇతరులను నిందించుట ఎందుకు? (ఈ విషయాలను గ్రహించాలని, ఇతరులను నిందించకూడదని భావం)


చ.2:

ఆసక్తితో చెప్పినకొద్దీ  మంత్రఫలితం వస్తుంది.( శ్రద్ధతో జపిస్తే మంత్రఫలితం వస్తుందని భావం)

అచ్చపుభక్తి  ఎంత ఉన్నదో అంతగా గురువు యొక్క దయ కలుగుతుంది.

నిశ్చయంగా ఎంత కోరుకుంటే అంతగా ఈ  నిజమైన లోక సందర్శన కలుగుతుంది.

అపరిపక్వమైన చదువులలో భ్రమించుట ఎందుకు?


చ.3:

జాతిలో ఎంత ఓర్పు ఉంటుందో అంతగా  నియమము ఉంటుంది.

సమ్మతించినంతగా  సంతోషము ఉంటుంది.

శ్రీవేంకటేశుడు ఏది అనుగ్రహిస్తాడో అదే ఇహము పరము.-

అధిక ప్రసంగాలలో ఇది(వేంకటేశుని అనుగ్రహం)  మరచి  అజాగ్రత్తగా ఉండుట ఎందుకు? (శ్రీవేంకటేశుని శరణాగతి చేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందాలని భావం)


***


No comments:

Post a Comment

Pages