అనిశ్చిత కాలం - అచ్చంగా తెలుగు
'అనిశ్చిత కాలం!'
-సుజాత.పి.వి.ఎల్.
ఒక్కోసారి అనిపిస్తూంటుంది..
కదిలేది..కనిపించేది..
కనులమెదిలేదీ..కనుగొనలేని 
సత్యమని!..
సూర్యోదయం నుంచి
అస్తమయం వరకు 
నిత్యం జరిగే కార్య చలనాలు 
అనిశ్చితాలని!..
కొన్ని క్షణాలు సంతోషం
మరికొన్ని దుఃఖంతో దొర్లిపోతుంటాయని!..
మనిషే కాదు..ఈ విశ్వం కూడా 
పంచభూతాల నడుమ నడిచే 
యంత్రమని!!

****

No comments:

Post a Comment

Pages