పద ప్రహేళిక - 15 - అచ్చంగా తెలుగు

                                                                పద ప్రహేళిక - 15 

దినవహి సత్యవతి
గత ప్రహేళిక విజేతలు:

మధు తల్లాప్రగడ 
పడమట సుబ్బలక్ష్మి 
పద్మశ్రీ చుండూరి 
అనితా సుందర్ 
ఇంకొల్లు స్వామి
తాడికొండ రామలింగయ్య 
శ్రీవిద్యా మనస్విని
శ్రీవాణి హిరణ్మయి 
పెయ్యేటి జానకి సుభద్ర 
పెయ్యేటి సీతామహాలక్ష్మి 
పివిఎన్ కృష్ణ శర్మ 
వెంకట్ శాస్త్రి సోమయాజుల 

అభినందనలు. వీరికి త్వరలోనే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపబడతాయి.


గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన  ముగ్గురు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 

పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. [email protected] 


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

11

 

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

16

 

 

 

17

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

22

 

23

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

సూచనలు

అడ్డం

1.     సమూహం తిరగబడింది(3)

4. ఉడుము (3)

6. ప్రాకారము (4)

7. అటునుంచి కొలిచేది (2)

9. ఆకలి అటునుంచి (2)

10. సుకేశుని కొడుకు(2)

11. ఓర్పు (3)

13. చేప (2)

14. చలిపందిరి (2)

16. ఒక రాక్షసుడు(3)

17. వెళ్ళరా(2)

19. గిన్నె (2)

20.  అటునుంచి నింద(2)

         21. ఘర్షణ(2)

         23. జనని (2)

         25. ఆబోతు (4)

         26. గడ్డివామి(4)

         నిలువు

1.     వ్యవహారము (4)

2.    నిక్కు (2)

3.    నడిచేదారా? (2)

4.    సౌకుమార్యము(2)

5.    కబళించు (4)

8. భయము (2)

9. పైన తిరగబడింది (2)

11. అధీనత (3)

12. సౌందర్యము (3)

14. ముంజేయి (4)

15. కంటిపొర(2)

17. ఒప్పిదము (2)

18. గాడిద (4)

21. ఒక లోహము (2)

22. ఒక నక్షత్రము(2)

23. తిరగబడిన తోడికోడలు (2)

24. తీగ క్రిందనుంచి పైకి ప్రాకింది (2)


గత ప్రహేళిక జవాబులు:

 

 

 

 

1

2

 

3

  హా

4

 

 

 

 

టా

5

 కు

6

  ఛే

 

 

7

క్క

 

 

 

 

 

లు

 

 

 

 

 

 

ము

8

 

9

రా

 

 

 

డి   

 

 

 

 

 

 కు

 

 

 

 

 ద్వ

 10

ము  

 

లు

 

 

 

 

11

   వ

 

 

 

స్ప

 

తి

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

12 

 

 

రీ

 

  రి

13

 

 

 

14

 

15

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

డా

 

 

18 

హి

 

 

క్క

 

ము

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

20

 

 

 

 

 

21

 సు

 

 నా

 

 

 

 ణి

 

22

ల  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Pages