అచ్చంగా తెలుగు – పద ప్రహేళిక- 7 - అచ్చంగా తెలుగు

                                                  అచ్చంగా తెలుగు – పద ప్రహేళిక- 7


దినవహి సత్యవతి


గత ప్రహేళిక విజేతలు :
ఇంకొల్లు స్వామి 
తాడికొండ రామలింగయ్య 
పెయ్యేటి వేంకట నీలక్రిష్ణ శర్మ 
 పెయ్యేటి సీతామహాలక్ష్మి 
వీరికీ అభినందనలు.

గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన ఇద్దరు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం జరుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 

పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com 

అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 7  

(9 x 9)

 

1

 

2

 

 

3 

  

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

  

 

 

 

 

9

 

10     

 

 

 

   

11

 

 

12

 

 

 

 

  

13

 

  

14

 

  

 

 

 

  

15

 

 

 

 

16

 

  

 

 

 

  

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

  

 

 

 

 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

  

 

 

 

 

 

సూచనలు : అడ్డం

1. మూల మలుపు (2)

3.   వెలితి (3) 

5.  గాదె(2)

6.  పందిరి దోసకాయ (2)

7.  దోషం(2)

8. భార్య (3)

9. తాబేలు (3) 

11. అసత్యం (3)

13. ఒక సుగంద ద్రవ్యం (3)

16. పొగడ్త (2)

17. కొమ్మలనించి దిగే వేరు (2)

18. అంధుడు (3)

19. తప్పెట (3)

20. తావి (2)

నిలువు

2. అవివాహిత (3)                  

3.  చిటికెన వ్రేలు(4)                            

4.  కుక్కగొడుగు (4)               

5.  గులాబి (3)        

10.   నల్లచీమ (2) 

12.  గుంజ (3)

13. కర్రబొమ్మ (3)

14.  మావటివాడు(3)

15. పటిక బెల్లం(3)

17. కర్పూరం(3)

 

 

No comments:

Post a Comment

Pages