అంతర్జాల పిల్లల గేయ పఠన పోటీ - అచ్చంగా తెలుగు

అంతర్జాల పిల్లల గేయ పఠన పోటీ

Share This
అంతర్జాల పిల్లల గేయ పఠన పోటీ

విశాఖ తెలుగు సేవా సమితి2020 జులై 5 తేదీ న జరిగిన అంతర్జాల పిల్లల గేయ పఠన పోటీ ఫలితాలు .విద్యార్థులలో ప్రతిభ బాగుంది . ఖచ్చితముగా ఉపాధ్యాయుల కృషి అందులో కనిపిస్తుంది .ధన్యవాదాలు🙏.💐💐💐👏👏👏☝️✍️విశాఖ తెలుగు సేవా సమితి. విశాఖపట్నం.
No comments:

Post a Comment

Pages