చిన్ని ప్రపంచం - అచ్చంగా తెలుగు

చిన్ని ప్రపంచం

Share This
చిన్ని ప్రపంచం...
సుజాత తిమ్మన.


చీకటి చెరలో చిక్కిన సూరీడు
ఊపిరి అందక ఉక్కిరి బిక్కిరి అయి 
ముడుచుకు పోయిన తన కిరణాలను విప్పారిస్తూ ..
ఆ చెరని చేధిస్తున్నాడు జేగురురంగు మొహం వేసుకుని ..
ఆ బాల భానుని ఒడిలోకి తీసుకుంటూ ..
తూరుపమ్మ ఓదారుస్తుంది ఓపికగా..

చిన్ని పంజరం అయినా..
యజమానులు వేసిన దానాను 
పంచుకుని తింటూ..
ఎన్ని గుస గుసలో..
ఎన్నెన్ని ఊసులో ..
ఇతరులకు ఎవరికీ అర్ధం కానివి 
మూడు సంవత్సరాలు 
ఇతర ప్రపంచం ఎరుగవు ఆ జంట పక్షులు 
కాలం ఏ జంటను అయినా విడదియక మానదు ..
పాపం ..
తెలియని జబ్బు చేసి ఓ రోజు 
అలా తన దేహం వదిలి వెళ్ళిపోయింది ఓ పక్షి ..
తన జోడు ఎందుకు పలకటం లేదు 
అన్న అయోమయంలో మరో పక్షి..
హృదయం నీరై ..రోధిస్తుంది..
ఈ దృశ్యం చూసిన ఆ చేయి ..
"వెళ్ళు నేస్తం ..
ఈ ప్రపంచం ఎంతో విశాలమైనది..
వీనీల ఆకాశంలో స్వేచ్చగా విహరించు ..
నీలో దాగిన ఈ భాదను మరచి ..
వింత వింత విచిత్రాలను చూస్తూ ..
నిన్ను నీవు కాపాడు కుంటూ ..
నీ పయనం సాగించు నేస్తం .."
అంటూ ఆ పంజరాన్ని తెరిచి పట్టుకుంది..
ఈ చిన్ని పంజరమే తన మహలు గా ఎంచిన ఆ పక్షి 
ఎటు పోవాలో తోచక ఎగర లేక ఎగురుతుంది...
అదిగో...!!
********  
 

No comments:

Post a Comment

Pages