వన శోభ

చెరుకు రామమోహనరావు 


పద్యము
సుందరకందరంబులను సొంపును నింపు రహింప కేకికా
బృంద మమంద నాదముననెల్గిడ నల్గడ బూచి కాచియా   
నందముకందళింపగ ఘనంబులు భూమిరుహంబు లొప్పగా
డెందము నందన మ్మిదని డిందుపడెన్ వన శోభ గాంచుచున్
పాట
సాకి:                శుకపిక సుమధుర రవపు మేళమున
                        ఝరి తరగల  గలగలల గానమున
                        కోమల కిసలయ శోభల నలరే
                        వసంత  మయమౌ ఈ నందనమున
పల్లవి:             ఎద నిండిన భావముతో మది నిండిన రాగములో
                       పదిలముగా పాట జేసి  పరవశించి పాడనా
                       పురి విప్పిన నెమలినై తనువు మరచి యాడనా||ఎద నిండిన||

చరణము1:  చిరుగాలికి చిగురుటాకు సిగ్గు  తోడ తల వంచగ
                        గిలిగింతలుకలిగించెను తుంటరి తెమ్మెర చివురుకు
                       పులకరించె పల్లవము పరవశించె నా హృదయము||ఎద నిండిన||

చరణము 2 :   గున్న మావి కొమ్మ మీద గూటి చెంత చిలుక భామ
                      అలుక లోన కులుకు దోపి గోరువంక కై వెదకెను 
                      చూసి చూసి నా కన్నుల నీరు వంక యై కదలెను ||ఎద నిండిన||

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top