నెచ్చెలి - అచ్చంగా తెలుగు

నెచ్చెలి

Share This

నెచ్చెలి

రచన: వి.యల్.యస్. భీమశంకరం

 ఉత్పల మాలిక:


నచ్చిన వంటకంబు పచనం బొనరించి భుజింపజేయు, ని

క్కచ్చిగ తీర్చిదిద్దు గృహ కార్యములన్నియు, రాత్రి భర్తకున్

నచ్చిన రీతి వర్తిలి అమేయ సుఖంబులయందు దేల్చు, పై

పెచ్చున రూపవంతులగు పిల్లల నోర్పున గాంచి వారికిన్

మచ్చిక మంచి బుద్దులను మానుగ నేర్పును, అత్తమామలన్

తచ్చనలేక కొల్చు నిరతమ్మును, వచ్ఛెడి బంధు మిత్రులన్

అచ్చిక బుచ్చికంబుల మహాపరితోషము గూర్చు, క్రోధుడై

రెచ్చిన భర్తకున్ తగిన రీతిని కోపమడంచు, నాథుడున్

తెచ్చిన తేకపోయినను తీరుగ దిద్దు గృహంబు దైవమున్

నిచ్చలు పూజచేసి మగనిన్ కృపజూడగ గోరు, అట్టి మీ

నెచ్చెలి కేమొసంగినను నీగునె యామె ఋణమ్ము -  అందుచే

వచ్చెడి జన్మలో తనకు భార్యయి సేవలొనర్పగా వలెన్.

(నా ‘’ఆత్మీయ కవితా కదంబం’’ లో ప్రకటింప బడినది)

No comments:

Post a Comment

Pages