పుట్టకేమో చీకటి చెరసాలలో
శ్రీహరి చక్రి భక్తరక్షోపనిధి చిన్నికృష్ణ
దేవకి సుతుండై జనియించి
కంసమామ ప్రాణహరుండవైతివి లీలాకృష్ణ
తారాడింది అనురాగ బృందావనంలో
నందసుతడివి రాధసఖుడివై గోపికమానసచోరుడవైతివి
చిలిపిదొంగవి నీవు చిన్నికృష్ణ
ప్రభందకావ్యనాయకుడివి ప్రణయంలో నీవు లీలాక్రిష్ణ
ముసి ముసి నవ్వులతో
సర్వుల మనసు దోచేవు చిన్నికృష్ణ
కాలిఅందియలు చప్పుడవ్వకే
అల్లన మెల్లన వెన్నను దొంగిలించేవు లీలాకృష్ణ
ముద్దు ముద్దు చేష్టలతో
గోపికలను ప్రీతిమేర అలరించేవు చిన్నికృష్ణ
మోహనరూపానివి నీవు మోక్షప్రదాయివి
యోగీశ్వరడవు యాదవోత్తమడవు నీవు లీలాకృష్ణ
బహుదొడ్డ ఘనకార్యాలు చేసేవు
బాలరూపుతో బంగారుబుగ్గల చిన్నికృష్ణ
కిరీటికి గీతాసారాన్ని త్రావించేవు
చూపి నీవు విరాటరూపు లీలాకృష్ణ
గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికెనవేలితో
చిత్రంగా చిటికెలో చకచకా పైకేత్తేవు చక్రధారి చిన్నికృష్ణ
గోవిందా గోవిందాయని పిలువ
గబగబా తరలోచ్చి కరిని కృపతో బ్రోచేవు లీలాకృష్ణ
ఇంట్లోనే క్షణకాలంలో చెప్పకనే నోటిలో
తల్లి అశోదకు ముల్లోకాలు చూపించేవుగా చిన్నికృష్ణ
ఆర్తిగా డగుత్తితో చెయ్యేత్తి మ్రోక్కంగానే
కౌరవసభలో ద్రౌపది మానసంరక్షణ గావించేవుగా లీలాకృష్ణ
అనురాగ ఆలంబనకు నీవు ఆత్మవి ఆత్మజుడివి
ప్రేమకు పట్టుకొమ్మవి పెద్దదిక్కువి నీవేగా చిన్నికృష్ణ
రాధారమణి వలపును గెలిచిన శ్రీనాధుడివి ప్రేమదేముడివి
స్వార్దరహిత ప్రేమే సత్యం శివం సుందరమని నిరూపించింది నీవేగా లీలాకృష్ణ
......

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top