అచ్చంగా తెలుగు: july2022
Showing posts with label july2022. Show all posts
Showing posts with label july2022. Show all posts

మనో దర్పణం!

10:00 AM 0
 'మనో దర్పణం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఎందుకీ పరిహాసం నువ్వూ నేనూ ఒకటేగా! నీలో దాగున్న  బాధలు, భయాలు అగోచర భావాలు.. కళ్ళకి కట్టినట్టు బహిర...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 3

5:53 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 3 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  ఆ తరువాత విష్ణుమూర్తి మళ్ళీ తన వామనరూపాన్ని ధరించాడు. హేతి, ప్రహేతి, విప్రచిత్తీ మొదలైన రాక్షసులు ఇ...
Read More

మానసవీణ 36

5:17 AM 0
                                                  మానసవీణ 36 టేకుమళ్ళ.విజయ లలిత బొటానికల్ టూర్ కి బయలుదేరిన ఎం.ఆర్. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అ...
Read More

Pages