అచ్చంగా తెలుగు: జె.ఎల్. నరసింహం
Showing posts with label జె.ఎల్. నరసింహం. Show all posts
Showing posts with label జె.ఎల్. నరసింహం. Show all posts

ఆవకాయ కవిత

8:49 PM 0
ఆవకాయ కవిత  జె.ఎల్. నరసింహం హాస్యావధాని, హైదరాబాద్  విస్తరించి నట్టి విపులఖ్యాతి గలదావకాయ విస్తరాకునకు పునిస్త్రీ శోభనిచ్చ...
Read More

Pages