అచ్చంగా తెలుగు: కౌండిన్య
Showing posts with label కౌండిన్య. Show all posts
Showing posts with label కౌండిన్య. Show all posts

నల్లజర్ల రోడ్డు

10:53 AM 0
నాకు నచ్చిన కథ- నల్లజర్ల రోడ్డు కౌండిన్య తిలక్ గా అందరికీ సుపరిచిమైన శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్ గారు రాసిన ‘అమృతం కురిసిన రాత్రి...
Read More

పోస్టుమాన్ పరాంకుశం

1:09 AM 0
పోస్టుమాన్ పరాంకుశం కౌండిన్య పోస్టుమాన్ పరాంకుశం కు కొత్తగా ఆ ఊరికి ట్రాన్సఫర్ అయ్యింది. ఆ ఊరు కొట్టిన పిండిలాంటిది. చిన్నప్పుడు వ...
Read More

శుశ్రూష

11:50 PM 0
శుశ్రూష కౌండిన్య   'మన హెడ్ మాస్టారు గారు రిటైర్ అయ్యారటే' అంది కుముద. 'అవునే, ఆయనలా మళ్ళీ తెలుగు పాఠాలు చెప్పే వా...
Read More

అజావరం

11:12 PM 0
అజావరం కలవల రమేష్ (కౌండిన్య ) అది చోళ సామ్రాజ్యం. పదకొండవ శతాబ్దం... ఆ సామ్రాజ్యం లోని ఒక రాజ్యనికి రాజధాని వేంగికొండ. ఆ రాజ్యాన...
Read More

కావేరి2

4:06 PM 0
కావేరి(పెద్ద కధ - 2 వ భాగం ) కౌండిన్య  (కావేరి కొడుకు కాంతారావు, కోడలు సావిత్రి ఎడమొహం, పెడమొహంగా ఉంటూ ఉంటారు. పెద్ద వయసులో ఉండడం ...
Read More

కావేరి(పెద్ద కధ )

3:36 PM 0
కావేరి(పెద్ద కధ ) కౌండిన్య  డాబా మీద నిదురించడం అనేది మనకు సరా మాములే ఆ రోజుల్లో, అదీ ప్రత్యేకంగా వేసవి కాలం లో. కొన్ని ఊళ్ళల్లో, చ...
Read More

Pages