పద ప్రహేళిక - 22 - అచ్చంగా తెలుగు

  పద ప్రహేళిక - 22

                                                                           దినవహి సత్యవతి


గత ప్రహేళిక విజేత:

తాడికొండ రామలింగయ్య 

గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన  ముగ్గురు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 

పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com 

పద ప్రహేళిక – జూలై 2022

 ( 9 x 9)                   

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

16

 

 

17

 

 

18

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

25

 

 

26

 

 

27

 

ఆధారాలు

అడ్డం

1.       కోమటి వాని భార్య (2)

2.       పేరు (2)

3.       ఒక జాతి పావురము (2)

4.       రావి చెట్టు (2)

5.       రీతి (2)

7.వరుస కట్టు(2)

8.       చిన్న గరిటె (2)

9.       ఆంగ్ల స్విచ్ (2)

10.   సమస్య సగంలోనే ఆగింది (2) 

11.    మోసము (2)

12.   దగా (2)

13.   తమరా? (2)

14.   గరిటె కాల్చి పెట్టేది (2)

16.నీళ్ళు కలియని మజ్జిగ (2)

17. సేవకురాలు (2)

18.పూల వనము (2)

19. ముదిమి (2)

20. దేశ ప్రస్తుత ప్రధాన మంత్రి (2)

21. ఒకటి (2)

22. ఆపద (2)

23. పద్ధతి (2)

25. పీచు (2)

      26. వానరము (2)

      27. ఒప్పు కానిది (2)

నిలువు

1.      వాత్సల్యము (2)

2.      ఉనికి పట్టు (2)

3.      కుప్ప (2)

4.      కూన (2)

5.       గొడుగు(2)

6.      దురద (2)

7.      సంకటి (2)

8.      అధికము (2)

9.      మూతిపై మొలిచేది (2)

10.  మత్తు (2)

11.  కవచము (2)

12.  ఒకటే చప్పుడు  (2)

13.  చేప (2)

14.  ప్రసిద్ధి (2)

15.  ఆవకాయలో ఉంటుంది (2)

16.  అణాలో నాలుగవ వంతు (2)

17.  దండెత్తు (2)

18.  జంతువులకే ఉంటుంది (2)

19.  ఒక పండ్ల చెట్టు (2)

20.  స్థాణువు (2)

21.  తలనొప్పి (2)

22.  ఒక రకమైన దోస (2)

23.  షుగర్ పేషెంట్లకి పనికి రానిది (2)

24.  మొక్కల చుట్టూ చేసేది (2) 
ప్రహేళిక 21 - సమాధానాలు 

1

 

టా

2

కు

 

3

పె

 

4

గొ

 

5

 

ట్టు

 

 

చ్చె

 

 

ను

 

 

 

 

రి

6

 

డ్త

 

 

 

గు

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ల్ల

 

 

 

 

8

 

 

 

సా

 

9

దో

 

 

 

ము

 

 

 

 

10

మో

 

 

 

 

11

కా

 

గి

12

 

 

 

13

 

14

గు

 

కా

 

 

 

 

రి

 

 

త్త

 

 

డా

15

హి

 

జు

 

గు

 

 

 

16

 

 

లు

No comments:

Post a Comment

Pages