పద ప్రహేళిక - 14 - అచ్చంగా తెలుగు

                                                               పద ప్రహేళిక - 14 

దినవహి సత్యవతి


గత ప్రహేళిక విజేతలు:

ఇంకొల్లు స్వామి 

పెయ్యేటి జానకి సుభద్ర 

పెయ్యేటి సీతామహాలక్ష్మి 

అభినందనలు. వీరికి త్వరలోనే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపబడతాయి.


గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన  ముగ్గురు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 

పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

12 

 

 

 

13

 

 

 

14

 

15

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 


సూచనలు

              అడ్డం                                                     నిలువు

1.     అడక్కుండా ఇచ్చేది (3)                                    2. ఒకానొక చెట్టు బంక (2)

4. సేరులో ఎనిమిదివ వంతు(4)                       3. ఉపద్రవము (3)

7. ఉడకబెట్టిన పోక చెక్క తిరగబడింది(2)             4. రోగము (4)

8. తీక్ష్ణము (2)                                           5. కుశుని పెండ్లాము(4)

10. మూఢుడు (3)                                       6. పెంపుడు మృగము/పక్షి(3)

11. చెట్టు (4)                                              9. పడు(2)

12. చిమ్మట (4)                                         12. మొరిగే కుక్క తికమక పడింది(4)

14. కొండ త్రోవ(3)                                       13. గజిబిజి అయిన అలంకరణము(4) 

18. ఎక్కిలి (2)                                           15.సంతోషము (2)

19. వజ్రాయుధం (2)                                    16. వ్యాఖ్యానము (3)

21. చదివి వినిపించుట(4)                              17. ఎడమ భాగము(3)

    22. చిమిడిన అన్నం(3)                                 20. గుహ అటునుంచి(2)   
 

గత ప్రహేళిక జవాబు:    

1

 

2

 

3

పా

 

4

 

ధ్వ

5

 

డ 

 

 

 

 

రి

 

 

జా

 

 

దు

6

వ 

 

ధూ

 

టి

 

 

జా

 

7

జి

 

య్య

 

రు

 

 

 

 

 

తా

 

 

 

 

8

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

కా

 

లి

10

య 

 

 

 

11

గు

 

మా

12

ను

 

వి

 

 

యు

 

 

 

 

డూ

 

 

సు

13

రి

 

పు

 

వు

 

 

ము

 

14

చి

 

ప్ప

 

లుNo comments:

Post a Comment

Pages