పద ప్రహేళిక - 13 - అచ్చంగా తెలుగు

 పద ప్రహేళిక - 13 

దినవహి సత్యవతి 
అచ్చంగాతెలుగు పద ప్రహేళిక -2.1  

                                                            (9 x 9 )

గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన  ముగ్గురు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 

పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

                                                         

 సూచనలు

  అడ్డం                                                                

1.     పట్టుగానుండు నార (3)                                      

4. ఆకాశగంగ (3)                                               

6. కోడలు (3)                                                   

7. వైష్ణవ సన్యాసి (3)                                             

8. పరుష సరళాలు ..కొస మాయం (9)                         

9. నలుపు (3)                                                    

11. అనుమానము (3)                                           

13. శత్రువు (3)                                                    

14. కల్లు త్రాగెడు గిన్నెలు (3)                                                

       ‌‌‌‌‌******************

నిలువు

        1. తేప (3)

     2. వంటకుండ (3)

     3. సుప్రసిధ్ధ ప్రబంధ కావ్యం (9)

     4. జీలకఱ్ర (3)

     5. దుర్ఘంధము (3)

     9. పిశాచము (3)

     10. గుర్రము (3)

     11. తిప్ప తీగ (3)

      12. మొదలు (3)               

 *********************

పద ప్రహేళిక - 12 సమాధానాలు 

1

తె

 

 2

 

 

3

వా

 

 

4

సీ

5

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 త్తే

8

పి 

 

9

 

 

 10

 

 

  న

11

 

 

ల్ల

 

భం

12

13

 

 

 

 

 

ర్థ

 

 

 

 

14

బా

 

   

 

రి

 

 

15

ని

16

 రు

17

తి

 

 బా

 

 

18

వా

19

 

20

చి

 

 

 తి

 

 రౌ

 

 

 

21

పొ

 

 

 

 

22

రి

 

 

 

 

23

తు

 

 

 

 

 

 

 

ము

 

 

24

క్షా

 

 

 

 ము

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Pages