ఒసగితివిన్నియు నొకమాటే - అచ్చంగా తెలుగు

ఒసగితివిన్నియు నొకమాటే

Share This

 ఒసగితివిన్నియు నొకమాటే  

డా.తాడేపల్లి పతంజలి

రేకు: 0354-05 సం: 04-319పల్లవి: ఒసగితివిన్నియు నొకమాటే

వెస నిక జేసే విన్నపమేది

చ.1: నారాయణ నీనామము దలచిన -

నీరానివరములిచ్చితివి

చేరి నిన్ను నిటు సేవించిననిక

గోరి పడయ నిక గోరికలేవి

చ.2: హరి నీకొకమరి యటు శరణంటే

గరిమల నన్నిటు గాచితివి

నిరతముగా నిక నిను నుతియింపుచు

అరగొరతనివి నిను నడిగేదేదో

చ.3: శ్రీవేంకటేశ్వర చేయెత్తిమొక్కిన

భావమే నీవై పరగితివి

యీవరుసల నీవింతటిదాతవు

ఆవలనిను గొనియాడెడిదేమి

భావం

పల్లవి:

నారాయణ! ఒకసారి అన్నీ ఇచ్చావు.

ఇక నీకు నేను చేసే విన్నపమేది? (కోరిన విన్నపాలన్నీ ఇచ్చావు. ఇక నీకు చేసే విన్నపము ఏది లేదని భావం)

చ.1:

నారాయణ! నీనామము  తలిస్తే -ఇయ్యరానివరములు ఇచ్చావు.

నిన్ను ఇటు సేవించి పొందుటకు ఇక కోరికలేవి? (కోరిన కోరికలన్నీ ఇచ్చావు. ఇక నిన్ను కోరే  ఏ కోరికలు లేవని భావం)

చ.2:

హరి! నీకొకసారినేను శరణంటే –గొప్పతనములతో నన్ను రక్షించావు.

ఎప్పుడు  నిను పొగుడుతూ – ఇంకా న్యూనతతో  నిన్ను అడిగేదేది?(ఎప్పుడూ నువ్వు రక్షిస్తున్నావు కనుక ప్రత్యేకంగా రక్షించటానికి నిన్ను అడిగేదేమీలేదని భావం)

చ.3:

శ్రీవేంకటేశ్వర! చేయెత్తి మొక్కితే-భావమే నీవై ఉన్నావు.

ఈవరుసలలో (ఇంతమంది మహానుభావులయిన దాతల వరుసలలో ) నీవు ఇంతటిదాతవు( మిగతా దాతలు అడిగితే ఇస్తారు. నేను ఇంకా అడగకుండానే నా భావాన్ని గ్రహించి నాకు కావలసినది ఇచ్చావు. అందుకే నువ్వు గొప్పదాతవని భావం)

ఇక నిను పొగడటానికి ఏముంది?(నీ అంత గొప్పదాతను పొగడటానికి నా దగ్గర ఏ మాట మిగలలేదని, నీ అంత  గొప్పవాడిని పొగడటానికి  నాకు మాటలు చాలటం లేదని  భావం)


***

No comments:

Post a Comment

Pages