ఓ ఆధునిక నాగరికుడా - అచ్చంగా తెలుగు

ఓ ఆధునిక నాగరికుడా

Share This
ఓ ఆధునిక నాగరికుడా!
సుజాత తిమ్మన…

ఓ ఆధునిక నాగరికుడా 
అడ్డుగోడలు అనుకుంటూ 
ఆచారాలను , మన భారతీయ 
ప్రాచీన సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను 
తక్కువచేసి మాట్లాడకు

ఓ  ఆధునిక నాగరికుడా ..
సత్యం కోసం సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకున్న 
హరిచ్చంద్రుని కథ ఆదర్శంగానే కదా 
గాంధీగారు సత్యాహింసల సాయంతో 
బ్రిటిష్ వాళ్ళను తరిమి కొట్టగలిగారు ..

ఓ ఆధునిక నాగరికుడా 
పురాణాలు పుక్కిటమనకు 
ధన్వంతరి చెప్పిన ఆరోగ్యసూత్రాలు 
మన మనుగడకు ఇచ్చిన వరాలు 
యోగం , ధ్యానం మనసును 
నియంత్రించే సాధనాలు .

ఓ ఆధునిక నాగరికుడా 
స్వార్ధం , ద్వేషం , అనే 
మలినమైన అడ్డుగోడలను తొలగించి 
మనిషి జన్మ పొందినందుకు 
మానవత్వపు వెన్నెలను పంచు 
నీవు నిండు జాబిలివై ..! 
****************  

No comments:

Post a Comment

Pages