మనసుపాట మనసా వినవా - అచ్చంగా తెలుగు

మనసుపాట మనసా వినవా

Share This
మనసుపాట మనసా వినవా
రెడ్లం చంద్రమౌళి 

పల్లవి
వేల వేల వందనాల నీకు
ఓసి మనసా మాటే వినవా
తోచు మాటలన్ని పాటకూర్చనీవ
మనసుపాట మనసా వినవా

అను పల్లవి
ఊహలతో కలలకు రెక్కలు వేయకుమా
చెరిగినవో అతకవు ఆశలు రేపకుమా
కలను కరిగేవుమా నిజం విను నా మాటలు

||వేల వేల||
చరణం 1
నిజము మరిచేలా నిలువరించే
స్వప్నలోకం తలపులే మూయనీ
నిదురలోవున్నా నీడలాగే
వెంటసాగే కలతలే మాయనీ
జ్ఞాపకం నాటది ఆశయం నేటిది
అనుకుంటూ తనకంటూ మార్గం వేయని
||వేల వేల||

చరణం 2
చిగురు తొడిగేలా చీకటింట
కంటిపాప వెలుతురే చూడని
స్థిరముగా వున్నా మనసులోకి
మార్గమపుడు అడుగులే వేయని
జీవితం ఆశగా అనుభవం శ్వాసగా
దరిజేర్చే దారులుగా గమ్యం చేరని
||వేల వేల||

No comments:

Post a Comment

Pages