గీతం: రామ రాజ్యం కావాలయ్యా - అచ్చంగా తెలుగు
గీతం: రామ రాజ్యం కావాలయ్యా

రెడ్లం చంద్రమౌళి

పలమనేరు
9642618288
పల్లవి రామ రామ శ్రీరామ మమ్ము పాలించంగా రావేల మళ్ళీ రామ నీ రాజ్యం మాకు కావాలయ్యా ఈవేళ ముల్లోకాలు రక్షించే ఓ సీతారామ రావేల కల్లోలాలు సృష్టించే ఈ మోసం ద్వేషం మమ్మే వీడి పోవాల ||రామ రామ శ్రీరామ|| చరణం:1 కన్నతల్లిదండ్రులే నేడు బరువని విడిచేరు కొందరు కొనలేని మమకారమే వీడి స్వార్ధాన్ని ప్రేమించే బిడ్డలు వరమని పెంచినదే నేడు బరువని తుంచేరు కొందరు పసిమొగ్గ విచ్చకనే సిరిమల్లె ప్రాణాలు తీసేరు మర మనుషులు ||రామ రామ శ్రీరామ|| చరణం:2 కన్నతల్లి పాలకే కరువని ఆకలి తీర్చిన తల్లిని తనబిడ్డ సమమేనంటూ ఆ తల్లి పాలిచ్చి తన ప్రేమ పంచెను ఈనాడు ఆ తల్లినే కడకు బలి పసువు చేసిరి పాపులు చేసిన మేలు మరిచి ఆ తల్లి ప్రాణము తీసిరి యమ సుతులు ||రామ రామ శ్రీరామ|| చరణం:3 ఏమని చెప్పెదను నా దేశము పడుతున్న బాధను ఈనాటి సీతమ్మను చెరబట్టే రక్కసి రావణులెందరో మానము ప్రాణములే కొనిపోవ అబలల వేధింతురు మొరవిని వెను వెంటనే మము కాపాడరావయ్య రణభీమ ||రామ రామ శ్రీరామ|| ***

No comments:

Post a Comment

Pages