ద్వంద్వ జగత్తు - అచ్చంగా తెలుగు

ద్వంద్వ జగత్తు

Share This
ద్వంద్వ జగత్తు
ఆచంట హైమవతి.
ధర్మసంస్థాపనార్ధం - పుట్టారంటారు ! త్రేతాయుగం లో 'శ్రీరాముడు' - ద్వాపర యుగం లో 'శ్రీకృష్ణుడు' - మరి...?ఈ యుగం లో- ఎవరున్నారు? ఉన్నారున్నారు - కొందరున్నతులు! స్వతంత్ర్యసంరక్షణార్ధం 'గాంధీజీ' లు, సతీ సహగమనాన్ని వ్యతిరేకవ్యక్తి - రాజారామ్మోహన్ రాయ్ మహనీయుడు! వితంతువుల స్థితిమార్చిన కందుకూరి, స్త్రీ విద్యను,స్త్రీస్వంతంత్ర్య న్ని, స్త్రీ కార్యదక్షతనూ గుర్తించి,చాటిన - మహిళామణి...'దుర్గాబాయ్' మేటి నారి ! ఇన్ని మారినా 'సంఘం' లో.... 'హింస'...'లంచగొండితనం'.... మిత్రద్రోహం,అవినీతి,దేశద్రోహం, వీటిని మించిన ఆత్మద్రోహం - అతిసామాన్యాలు ఈనాడు! 'కలికాలమహిమ' అని కొందరు, 'వినాశకాలం' అని కొందరు, 'పిదపకాలం' అని కొందరు, కాలాన్ని ఆడిపోసుకునే వాళ్ళైతే.... సద్గుణసంపన్నులు, పరోపకారులు, స్వపరభేదం లేనివాళ్లు , ఆడితప్పనివాళ్ళు , మైత్రీసంస్కారులు - పరాధీనత ఒల్లనివారు - కూడా ఈ 'సంఘం' లోనే మసలుతున్నారు ! మంచి - చెడుల సంగమమే... పాత - క్రొత్తల కలయికయే..... కఠిన - మృదు సమ్మిళితమే - మన జనజీవన సంకలనము ! వేదకాలమునాటినుండియూ... ఈ ద్వంద్వాలన్నీ సామాన్యమేగదా ? ! మనిషి - మనీషిగా ఎదిగి , ద్వoద్వా తీతుడై - సమర్థుడై , ప్రపంచ శాంతి చేకూర్చే సరైన మార్గగామి కావాలి - అప్పుడు కార్యసిద్ది అనివార్యం !! ***

No comments:

Post a Comment

Pages