హృదయమా మనసు తలుపు తీయకు - అచ్చంగా తెలుగు

హృదయమా మనసు తలుపు తీయకు

Share This

హృదయమా మనసు తలుపు తీయకు

రెడ్లం చంద్రమౌళి

ఫోన్ 9642618288


హృదయమా మనసు తలుపు తీయకు
ప్రేమలో... తెలిసి నన్ను దించకు
ఊహలో... భావాల్ని రేపకు
ఊపిరే... వారధిగ చేయకు                   
ప్రేమలోన పడిన మనసు పరవశించిపోవులే
వలపు వానలోన వయసు తడిచిపోవులే
మనసు మాట వినక మనిషే మారిపోవులే
విరహపు నిట్టూర్పుల సెగలు నిన్ను ముంచులే
ఓపగ నావల్ల కాదు వేడుకొందువే
హృదయమందు ప్రేమ గుణము ఎరుగవైదువే
అది చెప్పగ నావల్ల కాదు ఒప్పుకొందువే
చెలియ మనసు ఎరుగలేక చింతపడుదువు                         
చెలియ కానరాగ మనసే చెప్పలేక
బిడియముతో నోటమాట రాకపోవును
ధైర్యముతో ఎదురుపడి చెప్పనెంచినా
సరే అనునో తమాషనునో ఎరుగలేవుగా
మనసుచెప్పి ఒప్పుకొన్న ప్రేమింతువు
కానరాని లోకములు తిరిగి వద్దువు
ప్రేమలోని మధురిమను చవిచూడగా
హృదయములు ఒక్కటిగా కలిసిపోవును 
ప్రేమ వికటమైన కలలే కూలిపోవును
మనసులోన వున్న మమతే మాసిపోవును
ప్రేయసినీ మరువలేక మౌనముగా మిగిలి
ఒంటరిగా వేదనలో కుమిలిపోదువు
కఠినమైన శిలలైనా కరిగిపోవును
కరుణలేని చలియమనసు కరుగలేదుగా
భారముతో భగ్న ప్రేమ హృదయమందునా
చావలేక బ్రతకలేక మిగిలిపోవును         
*****  

No comments:

Post a Comment

Pages