అనుకోని కవితనై నిన్నల్లినాను - అచ్చంగా తెలుగు

అనుకోని కవితనై నిన్నల్లినాను

Share This

                        అనుకోని కవితనై నిన్నల్లినాను 

రెడ్లం చంద్రమౌళి,   పలమనేరు

ఫోన్ 9642618288   


                     
                           కలువ రేకుల కళ్ళు కంటి నేనొకనాడు
                           కాలి అందెల యందు కళను చూసి
                           కనురెప్పల కౌగిలిలో దోబూచులాడుతు
                           ఓర చూపును నాపై విసిరికొట్టే
                           నను తాకినాచూపు నరనరాలను మీటి
                           ఉప్పొంగి కవితగా ఏరులై పారె
                           తొలి చూపుకెందుకో ఇంత పదును
                           తనువంత తపనతో తడిచి ముద్దాయె
                           అది చూసి ఆ వనిత సిగ్గు పడిపోగ
                           అధరాలు కెంపులై అరనవ్వు నవ్వే
                           సొట్ట బుగ్గల సిగ్గు సంపంగి మొగ్గలై
                           అందమంతా ఆమె మోముపై వాలె
                           దోర పెదవుల జామ ఎర్రగా పండి
                           చిలుకనై నిను తాక పరవశించేవు
                           ఏనాడు ఎరుగనే ఇంత అందము నేను
                           అనుకోని కవితనై నిన్నల్లినాను
                           నీలి ముంగురులు తాకి గాలి మేఘాలు
                           గగన వీధులు దాటి గంధాలు చిందె
                           గాలి పీల్చగ నువ్వు నాలోన చేరి
                           నా ఊపిరై నీవు నిలిచిపోయావు
                           ఇంతకన్నా నిన్ను వర్ణించగలనా
                           అందమా నీకింత పంతమేల
                           పరుగు పరుగున నువ్వు నాతోని చేర
                           ఆరోజు ఇంకెంత దూరమో లేదు
                           నా కవిత నిను చేరి పరవసించంగా
                           నాతోని నువు చేరి ప్రేమ పులకించేను
                           ఏ తీరుగది జరుగు ఎరుగనే నేను
                           కాలమే అందులకు బదులు తెలిపేను
                           ఎరుగవే ఇది సత్యమనగ నా కవిత
                           సూర్య చంద్రులు మనకు సాక్షులౌతారె.
                           *****

No comments:

Post a Comment

Pages