గోవింద దామోదర స్తోత్రం - అచ్చంగా తెలుగు

గోవింద దామోదర స్తోత్రం

Share This

 గోవింద దామోదర స్తోత్రం

రావి కిరణ్ కుమార్ 


కురు పాండవ సముహ మధ్యమున
దుశ్శాసన పరాభవితయగు ద్రౌపది
ఆక్రోసముతో పిలిచే క్రిష్ణా నీవే దిక్కని
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
శ్రీక్రిష్ణ విష్ణు మధు కైటభ సంహారి
భక్త వత్సలా భగవాన్ మురారి
కేశవా లొకనాధ నను బ్రోవుమా
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
వీధుల పాలు పెరుగులమ్మెడి వేళనూ
ప్రేమ పారవశ్యముతో నిండిన చిత్తము
కల గోపిక మనంబు మురారి పాదార్పితము చేసే  
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
గింజలతో నిండిన తిరుగలి పిడి మరల
మరల త్రిప్పు గోపికలు గానము చేసిరి
జనించిన అనురాగముతో
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
మణులు పొదిగిన మణికట్టుపై నిలిచిన
ఎర్రని కెంపు ను పోలిన వంపైన నాసికతో అలరారు
చిలుకతో కమల నయన పలికేనిలా
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
గృహ గృహమున ప్రతిక్షణము విడువక
పంజరముల నున్న చిలుకలతో ప్రేమగా
పునః పునః పలికించసాగిరి గోపాంగనలు
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
శిశువుల నిదురపుచ్చ  ఊయల లూపుతూ
జోల పాడసాగిరి గోపికలు విష్ణు  మహిమలు
రాగ తాళ మతిశయిల్లగా  
ఓ గోవింద ఓ దామోదర ఓ మాధవా
గుండ్రని నయనముల నటు నిటు సొంపుగా త్రిప్పుతూ
చూపులన్నీ బలరామానుజుని పై నిలపి  వెన్నముద్దను
ఆరగించ రా రమ్మని గోపికలు పిలువ సాగిరి
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా  
రాజహంస నడక వలె నర్తించు నాలుక
తలచినంతనే చవులూరించు తీయని
నామముల స్మరణలో నిలిచిపోయే
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా  
ఒడిలో కూర్చుండి పాలు త్రాగుతున్న
బాలుడైన కమల నాధుని కనులార కాంచి
పులకిత యగు యశోద నీ దయావర్షంలో తడిసే
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా  
వ్రజ భూమిలో తోటివారగు గోపబాలకులతో
ఆటపాటలయందు ఆనందించు ఆ నంద నందనుని
పిలిచే యశోద కడు  ప్రేమతో
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా  
పశువుల కట్టు పలుపు తాడుతో రోటి కి
కట్టబడి బిక్కమొగముతొ కోరే యశోదను
భంధనాలు వదులుచేయమని వెన్నతిన్న గోపాలుడు
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా  
కంకణములతొ క్రీడించు క్రిష్ణుని కనులను
అరచేత మూసి కడు  వయ్యారముల గోపిక
వెన్న ముద్దను చూపి ఆశ పెట్టసాగే
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా  
గృహముల యందు గోపకాంతలు ఒకచో
కూడినపుడెల్లను విడువక నీ పుణ్య నామములే
మరల మరల పలుకుచుండిరి అనురక్తితో
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా
గో గోప గోపికా జన సమూహము వివశులై వినుచుండ
మందార వృక్ష మూలమున ముద్దులొలుకు బాల కిశోరుడు
ఎర్రని పెదవులపై వేణువు నుంచి ఆలపించే కమనీయ గానం
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా
వెన్నచిలుకుతూ మురిపెమున యశోదా సుతుని
అల్లరి చేష్టలను పాడుచుండిరి కృతులుగా కవ్వపు
కంకణపు సవ్వడులకు జతగా ప్రాతః కాలమున గోపికలు
ఓ గోవింద ఓ దామోదరా ఓ మాధవా
మేలుకొన్న యశోద గృహమున వెన్నచేయ తలంచియు
తత్తరపడి సందేహ మనస్కురాలై నిజము పలుక మని
నిలదీసే మురారిని వెన్న దొంగయగు వెన్నుని
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
ప్రాతః ప్రార్ధనలు ముగించి పెరుగు చిలుకుతూ
ఉప్పొంగిన ప్రేమతో పాడ సాగిరి హరి గీతములు
గోపికలు చెలులతో కూడి సుస్వరముల
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
వేకువలో గోపికలచే దాచబడిన వెన్నతో
నిండిన కుండలను ముక్కలుగా పగులగొట్టి
కేరింతలాడుతూ చిందులేసే ముకుందుడు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
ఆట పాటల లీనమై ఆకలి దప్పుల మరచి
పిలిచినా రా నిరాకరించు క్రిష్ణుని పదే పదే
పిలిచే యశోద పొంగు మాతృ వాత్సల్యమున
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
శేష శయ్య పై సుఖాసీనుడైన విష్ణుని
స్తుతించు దేవర్షి సంఘములు పొందే
నీ అంశారూప మచ్యుతా
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
అరుణోదయ వేళ నిదురను వీడి వేద విధులు
 కావించిన విప్ర వరేణ్యులు వేదాధ్యయనము
ముగిసిన పిమ్మట పలికెదరు నీ నామములు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
బృందావనమున గోవిందుని వియోగముతో
పరితపించు రాధ హృదయవేదన చూసి
చెమరించు కనులతో గోప గోపికలు గానము చేసే  
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
ప్రభాతమున గ్రాసమునకై వెడలిన గోవుల చూసి
యశోద మృదు మదుర హస్త స్పర్సతో
గోపాలుని తట్టి నిదుర లేపసాగే
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
వృక్ష మూలములందు ముత్యపు జటల తో
శాఖముల భక్షణ తో  శోభిల్లు శరీరములు కల
మునులు జపించు చుండిరి నీ నామములు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
 వ్రజ భూమిని వీడ నున్నాడన్న వార్త విన్న
గోప వనితలు గోవిందుని వియోగ వేదనతో
రోదించిరి వీధులబడి సిగ్గును విడచి
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
  
మణి  పంజరమునున్న చిలుకతో చెప్పించసాగె
నును సిగ్గులు నగుమోమున కదులాడ గోపిక
ఆనంద కందా  వ్రజ చంద్ర క్రిష్ణా
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
నిదురోవు గోపబాలకుల జుట్టుకు గోవత్సముల
తోకలకు జతకట్టు పద్మ నయనంబులవాడి
చుబుకము పట్టి తల్లి ప్రశ్నించ సాగే
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
గోవత్సముల కాయు కార్యమున కర్రలు చేబూని
వేకువనే విచ్చేసిన ఇష్ట సఖులగు గోప బాలురు
పిలవసాగిరి అవ్యయుని అనంతుని ఆత్మీయ భావమున
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
కాళీయుడిని మర్దించ కదంబ వృక్షాగ్రమునుండి
కాళింది మడుగు లోకి దూకిన క్రిష్ణుని   గని
గోప గొపాంగనలు ఘోల్లుమనిరి భయముతో
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
అక్రూరుని తోడుగా మధుర వీధుల యందు
విల్లోత్సవాలలో కంసుని  చాపమణచ నడుచు
ముకుందుని చూచి పురజనులు జయద్వానములు పలికే
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
కంసుని దూత రాకతో బృందావని వీడిపోవు
వసుదేవ సుతులని గని యశోద తల్లడిల్లి
సొమ్మసిల్లె గృహ మధ్యమున
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
సరోవరమున కాళీయ సర్పముచే చుట్టబడిన
బాల కృష్ణుని చూసి అసహాయులైన గోపా బాలురు
నేలను పడి పొర్లిరి పట్టరాని దు:ఖమున
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
అక్రూరుని రధముపై మధురా నగరి వైపు
సాగిపోవు యదువంశ నాధుని చూసి వగచి
మరల మరలి రావా యని అడగసాగిరి గోపబాలకులు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
పూల పానుపు పై పరుండియు చెంత క్రిష్ణుడు లేని
చింతతో కలువ కనుల నిండా కన్నీటితో నుండె
గోపిక వనాంతమున వంటరిగా
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
స్వగృహమునకు చేరువైన గోపిక కట్టుబాట్లతో
కట్టడి చేయు తల్లి తండ్రుల తలంపు రాగా
విశ్వనాదా ! రక్షించమనె బరువైన హృదయముతో
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
అడవి యందు క్రిష్ణుడున్నాడన్న అభయముతొ
అర్ధరాత్రి వేళ బృందావని చేరిన గోపిక కన్నయ్య
కానరాక విలపించే భయముతో వనమున  
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
సుఖాసనమున సేదతీరుతూ నీ నామమలు
విడువక మరల మరల పలికిన ప్రేమతో
పొందుదురు నీ సారూప్యము సామాన్యులైనను
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
గోవిందుని వియోగముతో దు:ఖితురాలగు
నీరజాక్షి రాధను చూసి చలించిన చెలి
కలువ కనులు కన్నీటి ధారలు స్రవించే
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
మధుర పదార్ధములయందు అమితాసక్తి కల
నాలుకా  హితము కలిగించు నిజమిదే వినుమా
 మధుర పదార్ధముల వీడి మధురాక్షరములను భజించు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా యని
వేద విదులచె కీర్తించబడే నీ నామములు
వ్యాధి  నిర్మూలకములనియు సంసార
తాపత్రయ నాశ బీజములనియు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
తండ్రి మాటను ఔదాల్చ అడవుల కేగు
సీతా లక్ష్మణ సమేత రామచంద్రుని చూసి
తల్లి కౌసల్య శోకముతో తల్లడిల్లే  
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
దండకారణ్యమున ఒంటరిగానున్న వేళ
దశ కంటునిచే అపహరణ కు గురైన సీతా మాత
ఆర్తి తో నిను తప్ప అన్య దైవమును తలచలేదు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
రాముని హృది ని నిలుపుకున్న జానకి
ఆ రాముని వియోగము తాళలేక రోదించే
రఘునాధా శరణు శరణు యని
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
దేవ దానవులకు నొక్క రీతిగా సుఖ దు:ఖముల
నొసగు ఓ విష్ణు  రఘువంశ నాధా  శరణు శరణు
అని పరితపించె సీత సముద్ర మధ్యమున
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా  
 మకరి నోట చిక్కి జలముల లోనికి  లాగబడు వేళ
 బెదరి  కరి బంధు సమూహములెల్ల చేదిరిపోగా
 గజరాజు మరల మరల తలచే నీవే దిక్కని
 ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
పుణ్యములొసగు హరి నామముల స్మరించుచూ
 తొట్టి యందు పడిన పుత్రుని  పురొహితుడగు
శంఖయుతుని తో కలసి  హంసధ్వజుడు చూచె
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
మనసు యందు నిన్నే నిండుగా నిలుపుకున్న
ద్రౌపది అరణ్య వాసి అయినను దుర్వాసుని
ఆహ్వానించే శిష్య సహితముగా భోజనము నకు
ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
యోగుల ధ్యానమునకు సైతము చిక్కనివాడు
చింతలను తొలగించి చింతితముల నిచ్చు పారిజాతము
నుదుటిన కస్తూరి తో  నీల వర్ణము తో మెరయు వాడు  
 ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
సంసార కూపమను అగాధమున పడి పతితుడనైతి
విషయ వాసనలకు చిక్కి మోహందుడ నైతి
ఓ విష్ణు నను రక్షించు నా చేయి పట్టి నడిపించు
 ఓ గోవిందా  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవా
ధండ ధరుడైన యముని దండనకు
గురియగు సమయాన ఓ నాలుకా
మధురమైన హరినామములు భక్తితో స్మరించు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
రసమయము మనోజ్ఞమగు సౌలభ్య మంత్రం
వేద వ్యాసాదులచే కీర్తించబడిన మంత్రం
ఓ నాలుకా భజించు భవ భంధాలు తొలగించు మంత్రం
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
గోపాలా  వంశీధర  రూప సింధో
లోకేశా  నారాయణా దీన భందో
ఎల్లవేళలా హెచ్చు స్వరంతో స్మరించు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
ఓ నాలుకా సదా స్మరించు సుందరమగు
మనోహరమగు క్రిష్ణ నామములు సమస్త
భక్తుల ఆర్తి నివారక నామములు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
గోవింద గోవింద హరి మురారి
గోవింద గోవింద ముకుంద క్రిష్ణ
గోవింద గోవింద  రధాంగ పాణి
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
సుఖానుభూతికి సారము నీవు
దుఖం చివరి అంచున భజించబడునది నీవు
దేహం విడుచు వేళ జపించబడునది నీవు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
దుశ్శాసనుని పరుష వాక్కులకు
భీతినొంది ద్రౌపది ప్రవేశించే సభా
మధ్యమునకు మనసు నీపై నిలపి  
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
శ్రీక్రిష్ణ రాధాప్రియ గోకులేశ  
గోపాల గోవర్ధననాధా విష్ణో
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ
శ్రీనాధ  విశ్వేశ్వర   విశ్వమూర్తే
శ్రీ దేవకీ నందనా , దైత్య శత్రో
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ          
గోపీపతి, కంసారి , ముకుందా
లక్ష్మీపతి, కేశవ, వాసుదేవా  
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ          
గోపీజనాహ్లాదకర, వ్రజేశా
ఆలమందలకు తోడుగా అరణ్యముల తిరుగువాడ
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ          
ప్రాణేశా  విశ్వంభర  కైటభారి
నారాయణ చక్రపాణి
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
హరి మురారి మదుసూదన
శ్రీరామా సీతాప్రియ రావణారి
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
శ్రీ యాదవేంద్ర గిరిధరా కమలనయన
గో గోప గోపీ సుఖ దాన దక్ష
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
గోపాలుడివై భూమి కాచినవాడా
శేషుని సోదరుడివై లీలల వినోదించినవాడ
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
బకి బకాసుర అఘాసుర ధేనుకారి
కేశి  తృణావర్తులను నిర్జించినవాడా
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
శ్రీ జానకీ జీవన రామచంద్ర
నిశాచరారి భరతాగ్రజ
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
నారాయణ  అనంత హరి నృసింహ
ప్రహ్లదభాధాహర కృపాళు
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
నరోత్తముడైన రామ రూపా
సార్వభౌమా ప్రతాపశాలి  
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
శ్రీక్రిష్ణ గోవింద హరి మురారి
ఓ నాధా నారాయణ వాసుదేవా
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ  
సర్వులు పలుక సమర్ధులైనను జనులెవ్వరు
పలుకకుంటిరి తీయని నీ నామములు
ఓ నాలుక హరి నామామృతమును గ్రోలు
ఓ గోవింద  ఓ దామోదరా  ఓ మాధవ   
(ఇది శ్రీ బిల్వ మంగళాచార్య విరచిత శ్రీ  గోవింద దామోదర స్తోత్రం)

No comments:

Post a Comment

Pages