జాతిపిత బాపూజీ - అచ్చంగా తెలుగు

జాతిపిత బాపూజీ

Share This

జాతిపిత బాపూజీ 

  - ఆచంట హైమవతి

                                                                         


       మంచితాత  మన బాపూజీ -
    మనసున్న వాడు  తాతాజీ-
    అందరి  వాడు   గాంధీజీ - 
    మహాత్ముడే  బాపూజీ!     కులాన్నీ  వేర్వేరు కాదనీ ,
    మానవకులమే మనందరిదనీ,
    ఏమతమైనా నీతొకటేనని,
    అనుసరించుటే ధర్మమన్నాడు 

    మనమందరమూ  అన్నదమ్ములనీ 
    తరతమ భేదం  ఉండరాదనీ....
    ఓర్పుని  కలిగి  ఉండాలనీ ,
    సౌహార్దం సౌఖ్యదాయకమన్నాడు!
     శాంతిని  విడనాడకూడదని,
     అహింసయే  పరమ ధర్మమని, 
     మానవసేవే  మాధవసేవయనీ, 
     మద్యపానము  వలదన్నాడు!
     
      సత్యాగ్రహమే    సాధనమ్మని-
      భగవద్గీత  పారాయణమ్మునకు -
      చక్కని  అర్ధం  వివరించాడు...
            స్వాతంత్ర్య సమర ఖ్యాతిని పెంచాడు!         
      రామరాజ్యమును కలగన్నాడు -  
      రాముని  మనసారా నమ్మాడు - 
      శ్రవణుని పితృభక్తిని  మెచ్చాడు -
      శ్రామికులకు కార్యదీక్ష  నేర్పాడు!   

     కట్టుడు  పళ్ళు ఒద్దన్నాడు -
     సూటూ - బూటూ ఒద్దన్నాడు-
     ఆడంబరమూ  ఒద్దన్నాడు -
     పగలు - ఈర్ష్యలు ఒద్దన్నాడు!   
     సత్యమునే  పాలించమన్నాడు - 
     పరులను ద్వేషించ వద్దన్నాడు!
      పల్లెలే  ఆహార  దాతలన్నాడు - 
                                     దేశ  భక్తియే  ధ్యేయమన్నాడు !                                
      మానవ మణులుగ మము చేయుము!
      సర్వ ధర్మముల  మమునడుపుము బాపూ!
      వేదభూమియైన  మా భారత జాతిపిత నీవని -
      వేనోళ్ళ కొనియాడుదుము - ప్రియతమ బాపూ !  
   

No comments:

Post a Comment

Pages