Tuesday, January 23, 2018

thumbnail

శ్రీరామకర్ణామృతం -27

శ్రీరామకర్ణామృతం -27
 సిద్ధకవి
 డా.బల్లూరి ఉమాదేవి.


తృతీయాశ్వాసం.
51.శ్లో:సింహాసనస్థం సురసేవితవ్యం
రత్నాంకితాలంకృత పాదపద్మం
సీతాసమేతం శశిసూర్యనేత్రం
రామం భజే రాఘవ రామచంద్రమ్.
భావము:సింహాసనమందున్నట్టియు దేవతలకు సేవించదగినట్టియు రత్నములచేత నలంకరింపబడిన పాదపద్మములు గలిగినట్టియు సీతతో గూడినట్టియు చంద్రసూర్యులు నేత్రములుగా గలిగినట్టియు రఘువంశరాజులను సంతోషింససయు చంద్రుడైనట్టియు రాముని సేవించుచున్నాను.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
మ:ఘనసింహాసనసంస్థితున్ దివిజ సంఘాతార్చితున్ రత్న కాం
 చన సందీపిత పాదుకాంఘ్రి కమలున్ క్ష్మాపుత్రికా సంయుతున్
వనజాతాప్త శశాంక నేత్రు గరుణావర్పిష్ణు రామున్ సనా
తను దాసాంగణ కల్పక ద్రుమము సద్భక్తిన్ బ్రశంసించెదన్.

52.శ్లో:సుగ్రీవ మిత్రం సుజనానురూపం
    లంకాహరం రాక్షసవంశ నాశం
    వేదాశ్రయాంగం విపులాయతాక్షం
    రామంభజే రాఘవ రామచంద్రమ్.

భావము:సుగ్రీవునకు స్నేహితుడైనట్టియు,యోగ్యుల కనుకూలుడైనట్టియు లంకను సంహరించినట్టియు రాక్షసవంశమును నశింప చేసినట్టియు వేదముల కాధారమైన దేహము గలిగినట్టియు రాఘవ రామచంద్రుడైన రాముని సేవించుచున్నాను.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

మ:సుజనానందకరున్ విశాలనయనున్ సుగ్రీవ సన్మిత్రునిన్
రజనీ సంచర వంస వంశ దహనున్ రాజేంద్రు లంకాహరున్
విజయశ్రీ లసితాంగు రామవిభు పృథ్వీ పుత్రికా నాయకున్
భజియింతున్ నిరతంబు రాఘవ పరబ్రహ్మంబు నిష్టాప్తికిన్.

53శ్లో:అనంత కీర్తిం వరదం ప్రసన్నం
       పద్మాసనం సేవక పారిజాతమ్
      రాజాధిరాజం రఘువీరకేతుం
      రామంభజే రాఘవ రామచంద్రమ్.

భావము:అంతము లేని కీర్తి కలిగినట్టియు వరములనిచ్చునట్టియు శాంతుడైనట్టియు పద్మములవంటి మొగము గలిగినట్టియు భక్తులకు పారిజాతవృక్షమైనట్టియు రాజులకు రాజైనట్టియు రఘువంశ రాజులకు ప్రధానుడైనట్టి రఘురామచంద్రుడైన రాముని సేవించుచున్నాను.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

చ:అనుపమ కీర్తిసాంద్రు నిరతాశ్రిత స్వర్మ మహిజంబు విశ్వమో
 హనుని సహస్ర పత్రకమలాసను రాజలలాము రాఘవున్
ఘను రఘువీర కేతనఘఘస్మరునిన్ వరదున్ పరాత్పరున్
 జననుత రామ భూవిభు బ్రసన్నునిగా భజియింతు నెమ్మదిన్.

54శ్లో:పద్మాసనస్థం సురసేవితవ్యం
       పద్మాలయానంద కటాక్ష వీక్ష్యమ్
        గాంధర్వ విద్యాధర గీయమానం
        రామంభజే రాఘవ రామచంద్రమ్.

భావము:పద్మాసనమందున్నట్టియు దేవతలకుసేవింపదగినట్టియు లక్ష్మియొక్క ఆనందముతో కూడిన క్రేగంటిచే చూడదగినట్టియు గంధర్వులచే విద్యాధరులచే గానము చేయబడుచున్నట్టియు రాఘవరామచంద్రుడైన రాముని సేవించుచున్నాను.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

మ:అమరస్తోమ నతాంఘారి పద్మయుగ సాహస్రార మధ్యస్థితున్
గమలానంద కటాక్షవీక్షణ పరున్ గంధర్వ గానప్రియున్
విమలున్రాఘవరామచంద్రు వరదున్ విశ్వాత్ము విశ్వంభరున్
సుమకాండాయుత సుందరున్ గొలిచెదన్ శుద్ధాంతరంగంబునన్.

55శ్లో:అచింత్య మవ్యక్త మనంత రూప
        మద్వైత మానంద మనాది గమ్యమ్
        పుణ్యస్వరూపం పురుషోత్తమాఖ్యం
       రామంభజే రాఘవ రామచంద్రమ్.

భావము:ఊహింప శక్యము కానట్టియు స్ఫుటము కానట్టియు అంతము లేని రూపము కలిగినట్టియు రెండవ వస్తువు లేనట్టియు ఆనందస్వరూపుడైనట్టియు మొదటినుండియు పొందశక్యము కానట్టియు పుణ్యరూపము కలిగినట్టియు పురుషోత్తముడను పేరుగల రాఘవరామచంద్రుడగు రాముని సేవించుచున్నాను.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

చ:అనఘు నచింత్యు నవ్యయు ననంతు నమేయు ననాది గమ్యు బా
 వన సుచరిత్రు నద్వయు నవాజ్ఙ్మయు నచ్యుతు పుణ్య రూపునిన్
 ఘను బురుషోత్తమున్ బరమ కారుణీకున్ రఘురామచంద్రు స
జ్జన నుతు రాఘవున్ వరదు సంతత మెంతు హృదంతరంబునన్.

56శ్లో:మందస్మితం కుండల గండ భాగం
       పీతాంబరం భూషణభూషితాంగమ్
     నీలోత్పలాంగం భువనైక మిత్రం
      రామంభజే రాఘవ రామచంద్రమ్.

భావము:చిరునవ్వు గలిగినట్టియు కుండలములు గండస్థలములందు గలిగినట్టియు పచ్చని బట్ట గలిగినట్టియు అలంకారములచే నలంకరింపబడిన దేహముగలిగినట్టియు లోకములకు ముఖ్య స్నేహితుడైన రాఘవరామచంద్రుడగు రాముని సేవించుచున్నాను.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

చ:దరహసితాననాంబురుహు దప్త సువర్ణ వినూత్న రత్నవి
  స్ఫురిత కిరీట కుండల విభూషణ భూషితు భవ్యకాంచనాం
బరు గుముదాభగాత్రు మునివందితునిన్ భువనైక మిత్రు సు
స్థిర సుచరిత్రు రామవిభు చిన్మయు రాఘవు నాశ్రయించెదన్.

57శ్లో:డిండీరహాస మణికుండల చారుకర్ణ
      దోర్దండ శౌర్యజిత భండన శౌర్యధీర
      కోదండ కాండ పరిమండిత పార్థివేంద్ర
      వేదండ యాన జయ రాఘవరామచంద్ర.

భావము:నురుగు వంటి నవ్వు గలవాడా మాణిక్య కుండలములచే సుందరమైన కర్ణములు కలవాడా భుజపరాక్రమముచే జయింపబడిన యుద్ధము గలవాడా శౌర్యముచేత ధైర్యము కలవాడా దనుర్దండముచే నలంకరింపబడినవాడా రాజశ్రేష్ఠుడా ఏనుగు నడక కలవాడా రాఘవ రామచంద్రా సర్వో త్కృష్టుడవగుము.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

చ:ఘనమణి కుండలోల్లసిత కర్ణు శరాసన కాండమండితున్
జనవరు గుంభిరాడ్గమను శారద ఫేనపటీర హాసు దు
ర్జనమదగర్వ నిర్హరణ చారు భుజాబల శౌర్య ధుర్యు స
జ్జన నుతచర్యు రాము ననిశంబు నుతించెద నిష్టసిద్ధికిన్.

58శ్లో:లోకాన్ సప్త నినాదయన్ హరిహయస్యాంతర్భయం వర్ధయన్
      సప్తానాం చ భువాం ప్రకంప ముదయన్ సప్తార్ణవాన్ ఘార్ణయాన్
      ఉన్మీలాని రసాతలాని జనయన్ సప్తాపి పృథ్వీధరాన్
     సుశ్రీ రాఘవ బాహుదండ విదళిత్ కోదండ చండధ్వనిః.

భావము:రాముని భుజాదండముచే బ్రద్దలైన ధనస్సుయొక్క తీక్షణమైన ధ్వని యేడు లోకములను ధ్వనింప చేయుచు నింద్రుని చిత్తమందు భయమును వృద్ధిచేయుచు సప్తభూములకు వణుకును బుట్టించుచు

ఏడుసముద్రములను గలచుచు పాతాళలోకములను సంహరించుచు సప్తకులపర్వతములను గదల్చుచు వ్యాపించెను.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

మ:తతసప్తాంబుధులున్ ధరిత్రి ధరసంతానంబులున్ ఘూర్ణిలెన్
శతమన్యుండతిభీతి జెందె బ్రబలెన్ సప్తోర్ధ్వ లోకంబు లా
యత విభ్రాంతి నధోజగంబు జనముల్ వ్యాలోలతం జెందె భూ
పతి రామాధిప బాహుదర్పదళన ప్రధ్వంస చాపధ్వనిన్.

59శ్లో:బ్రహ్మాండం దళయన్ వియద్ విదళయన్ భగీశ భోగస్థలే
        సంత్రాసం జనయన్ సముద్ర పటలీ తోయం సముద్వేలయన్
   దిక్పాలానపి క్షోభయన్ కులగిరౌ దీర్ఘత్వ మాపాదయన్
   నక్షత్రాణి చ పాతయన్ విలసితో శౌరేర్ధనుర్జ్యారవః.

భావము:శ్రీరాముని వింటినారి యొక్క ధ్వని బ్రహ్మాండమును బ్రద్దలు చేయుచు ఆకాశమును పగుల గొట్టుచు శేషుని పడగలయందు భయమును పుట్టించుచు సముద్రముల నీటిని ఒడ్డు దాటునట్లుగా చేయుచు దిక్పతులను క్షోభపెట్టుచు కులపర్వతములను బ్రద్దలు చేయుచు చుక్కలను పడగొట్టుచు ప్రకాశించుచున్నది.

తెలుగు అనువాదపద్యము:

మ:తనకోదండగుణధ్వనిన్ పగిలె ఖ స్థానంబు బ్రహ్మాడమున్
వనధుల్ పొర్లె దిగీశ పంక్తి వణకెన్ వ్యాళేంద్ర భోగంబు లె
ల్లను సంత్రాసము నొందె పర్వతము లల్లాడెన్ మహిం డుల్లె గ్ర
క్కున నక్షత్రములట్టి రామవిభు కాకుత్ స్థున్ ప్రశంసించెదన్.

60.శ్లో:యశ్చండ గాంభీర్య ధనుర్విజేతా
భూమండలీపుణ్య కృతావతారః
అఖండలాద్వై రమరైరుపేతః
కోదండపాణిః కులదైవతం నః

భావము:ఏ రాముడు తీక్షణమగు గాంభీర్యముగల ధనస్సుచే జయించువాడో భూమండలము యొక్క పుణ్యము చేత చేయబడిన అవతారము గలవాడో ఇంద్రుడు మొదలగు దేవతలతో కూడుకొన్నవాడో అట్టి ధనుస్సు హస్తమందుగల రాముడు మా కులదైవము.

తెలుగు అనువాదపద్యము

ఉ:ఎవ్వడు ధాత్రిమండలి నహీన మహాసుకృతావతారకుం
 డెవ్వడు విల్లు చేగొని జయించు విరోధుల నిమ్నమానసుం
 డెవ్వడు బ్రహ్మ రుద్ర దివిజేంద్ర ముఖామర దేవ వేష్టితుం

డెవ్వడు చాపపాణి యుతు డెంచగ మత్కులదైవతంబగున్.

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information