***తాదాత్మ్యత ***

--మోపిదేవి భాస్కరరావు

ఈ సర్వం సహా సృష్టి లోని
అందమైన ప్రతి అణువూ నీలో ఉంది
ఈ అజరామర ప్రణయ జగత్తుకు
తన ప్రతీకవు నీవే అంది .
చూపుల్లో సూర్యచంద్రులు
ఊర్పుల్లో అగ్ని వాయువులు
నిడుపాటి కురుల్లో ఇరులూ మరులూ -
నీ గాత్రం కష్టసుఖాల సంకేతం
నీ మంత్రం సమస్త సౌభాగ్య సంకేతం
స్నేహంలో వసంత పవనాలు
విరహంలో వడగాడ్పులు
రాగ రంజిత అధరంలో
సుధా విప్రుషాలు .
కదిలే కాలంలోని అన్ని కదలికలూ
నీలో ఉన్నాయి అన్నీ నీవే అన్నాయి.
నీ చిరునవ్వుల సుందర
నందన వనాల్లో --
నేను మైమరచి విహరించాను
నీ ఊహో ద్వే గ జలపాత
మృదంగ ధ్వానాల్లో
నేను పారవశ్యంతో నర్తించాను .
నీ సౌందర్య పర్వతోన్నత శిఖరాలను
నేను అద్భుతంగా అధిరోహించాను .
నీ అపార దయా పారావారంలో
నేను ఆనందంతో అవగాహం పొందాను
నిజం --
నీవున్నదే స కృ త్తు
నీవు లేనిదేదైనా మృ త్తూ -అసత్తూ -
నా దాహానికి అమృత కలశానివి
నా ప్రాణానికి సూనృత రూపానివి .
*************************

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top