పదాల తేనెపట్టు - (రచన: నవదవన) - అచ్చంగా తెలుగు

పదాల తేనెపట్టు - (రచన: నవదవన)

Share This

 పదాల తేనెపట్టు - (రచన: నవదవన)

బాల బాలికలకు, తెలుగు అంటే ప్రేమాసక్తులు కలిగిన పెద్దలకు, మళ్ళీ ఇదిగో! ఇక్కడ - మాటలాటలు,  షరతులు, షరా మామూలే!

సుడోకూ ఆటలోలా మాటల లోలాకులు,వెరసి వెలసిన గడి నుడికట్టు -2  

ఈ కింద చూపిస్తున్న మాటలు ఇందలి కలిమి:

జంపాల పాలవారుమా వారురుపీ

పాకకపోతము;  పోతముచికపోక; ; 

పోక చెక్కదింపిమాతమాకుడుము

చెరకు;(= చెఱకు)వాముముక్కముక్కకుసంపదపద!:

రుచిదిండుపహరాహరా!: 

పీకకపిముదరారాజు;  

***************************

ఈ సారి కొన్ని అక్షర ఆధారములతో ఇస్తూన్న పజిల్ ఇది!

పరిష్కార గడికట్టును మీ సమాధానాలతో పోల్చిచూడండి, సరేనా! 

జం

**

**

**

**

**

**

 

పో

**

**

**

**

**

**

**

చె

క్క

దిం

**

**

**

**

**

**

డు

**

వా

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

పి

**

**

రా

జు

 ****************************

 

No comments:

Post a Comment

Pages