సరదా సమయం - అచ్చంగా తెలుగు

సరదా సమయం

Share This

సరదా సమయం

- వసంత శ్రీ

ఇంట్లో మన:శాంతి లేదండీ గురువుగారు. ఏ వ్రతం చెయ్యాలో చెప్పండి అడిగింది గంభీర కంఠీ .

గురువుగారు_ మీరు చెయ్యాల్సిన వ్రతం ఉందమ్మా చెప్తా , చేస్తారా? గం.కం :తప్పక చేస్తా చెప్పండి గురువుగారు.

గురువుగారు: మీరుచేయ్యల్సింది –మౌనవ్రతం.

****************************************************************************************************************************************************************************
 

ఇంటికి వస్తూనే హడావిడిగా –' నే మళ్ళీ మర్చిపోతానేమో రేపు మా కొలీగ్ వాళ్ళింట్లో భోజనానికి పిలిచారు,' చెప్పాడు అర్సంఝా రావ్.

ఎవరండీ అడిగింది సుమతి...

"నా ఫ్రెండ్ ముకర్జీ -కల్ హమారా ఘర్ మే భోజన్ హై,జరూర్ ఆనా,8 బజే  “ అని పిలిచేరు, చెప్పాడు అర్సంఝా రావ్.

 

అర్సంఝారావ్  భోజన ప్రియుడు  ,ఇంకేముంది ఇంచక్కా రసగుల్లలూ  స్వీట్లు అవీ తినోచ్చని  పిల్లలిద్దర్నీ తీసుకొని , సాయంత్రం వెళ్ళారు  .

అప్పటికి చాల మంది వచ్చారు. కొంత మంది డోలక్ అవీ రెడీ చేస్తున్నారు . పువ్వులు  డేకరేట్ చేసి, ఇల్లు బాగా సర్దారు . కేటరింగ్ ఐటమ్స్ కోసం చూస్తూ కూచున్నారు.

 

ఈ లోగా  డోలక్,హార్మొనియం  తీసి చక్కగా వాయిస్తూ ఎవరో పాటలు పాడుతున్నారు . వీళ్ళకి భోజనాలు లేట్ గా అలవాటేగా అనుకుంటూ కూచున్నారు. సరదాగా  కొన్ని పాటలు పాడారు వీళ్ళూనూ .

 

టైం 10 అయింది . పిల్లలకి బయటికెళ్ళి ఎదో తినిపించి వచ్చాడు  . 12అయింది  1,2,3.......టైం నడుస్తోంది . మధ్యలో మజ్జిగాలు అవీ వస్తున్నాయి కానీ భొజనాల జాడ లేదు ..

 

మర్నాడుదయం తెలిసింది –వాళ్ళు శివరాత్రి ఉపవాసం , భజనచెయ్యడానికి పిలిచారని , ప్రతీ సంవత్సరం అలా చేస్తారని, కొబిత చక్రబోర్తి అనే –పక్కావిడ చెప్పాకా  -

అర్సంఝారావ్ కి  బోధపరచింది సుమతి. భజన్ కి పిలిచారనీ,భోజనానికి కాదని. :)

No comments:

Post a Comment

Pages